YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from April 2016

ค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

April 26th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ด่านเดชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ หอประชุมชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และคณะวิทยาศาสตร์เทคโนลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและปลูกฝังทัศนคติทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนักเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:

คณะวิทย์ฯ จัดโครงการอบรมสหกิจศึกษา

April 21st, 2016 No Comments

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการอบรมสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 และ 3 จำนวน 601 คน จากสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา การจัดโครงการอบรมสหกิจศึกษา ได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้พื้นฐานด้านสหกิจศึกษาและการฝึกสหกิจในสถานประกอบการ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรนรินทร์ ฉัตรทอง คุณบัณฑิต เร้าสูงเนิน และคุณสมชาย กุลคีรีรัตนา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพ และการเข้าสู่ระบบการทำงานของบัณฑิตก่อนสำเร็จการศึกษา พร้อมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงานในรูปสหกิจศึกษา ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญของการเตรียมบัณฑิตให้พร้อมที่จะเลือกอาชีพ และเข้าสู่ระบบการทำงาน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร […]

Tags:

สาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาวิชาการเพื่อคว้าแชมป์ การสร้าง Motion graphic 2D 3D

April 8th, 2016 No Comments

สาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาวิชาการเพื่อคว้าแชมป์ กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทางวิชาการการสร้าง Motion graphic 2D 3D เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร และเพื่อความเป็นเลิศของนักศึกษาในสาขาวิชาระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2559 ณ อาคารคณะวิทยาการจัดการ[<<images>>]

Tags:

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ “การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการนำเสนอ” เ

April 8th, 2016 No Comments

  เมื่อวันที่ (5 เม.ย.59) สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ “การพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิคการนำเสนอ” เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การพัฒนาตนเองในด้านบุคลิกภาพ การนำเสนอ การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและกล้าแสดงออก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ฮัมเดีย มูดอ อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยาการ ณ ประชุมหลิว เหลียน คณะวิทยาการจัดการ[<<images>>]

Tags:

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดอบรมปฏิบัติการการปลูกหญ้าในนาร้าง

April 7th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 คณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดโครงการการพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์จากนาร้างเพื่อการเกษตรแบบพึ่งตนเอง กิจกรรมอบรมปฏิบัติการการปลูกหญ้าในนาร้าง ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซี่งจากการสำรวจในโครงการสานเสวนาอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พบว่าตำบลท่าสาปมีปัญหาการทำปศุสัตว์ในด้านอาหารสัตว์ที่ไม่สามารถผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์เองได้ ทำให้ต้องมีต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์สูง ทางคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จึงเข้าไปอบรมปฏิบัติการการปลูกหญ้าในนาร้าง เพื่อให้เกษตรกรในตำบลท่าสาปสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ โดยการผลิตอาหารสัตว์ได้ด้วยตัวเองเพื่อการปศุสัตว์ที่ยั่งยืนต่อไป  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:

พิธีลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับ Universiti Sultan Zainal Abidin

April 5th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมลงนาม MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับ Faculty of Art Design and Creative Technology, Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA) รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดี เป็นประธาน ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรได้เชิญผู้บริหารจาก Faculty of Art Design and Creative Technology มาเยี่ยมคณะและร่วมพูดคุยเพื่อพัฒนาทางวิชาการและพัฒนานักศึกษาด้วยกัน โดยกิจกรรมแรกคือ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเตรียมส่งนักศึกษาและอาจารย์รวม 35 คน ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนทื่ UNISZA เป็นเวลา 1 […]

Tags:

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรสัตวศาสตร์

April 4th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 คณาจารย์หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เดินทางไปยังสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดยะลา เพื่อแนะนำหลักสูตรสัตวศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยมีนายดุลยสิทธิ์ นิยาแม ปศุสัตว์จังหวัดยะลา ให้เกียรติต้อนรับและร่วมแนะนำหลักสูตรสัตวศาสตร์กับทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดยะลา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:

คณาจารย์หลักสูตรสัตวศาสตร์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

April 1st, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 คณาจารย์หลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เดินทางไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีนายชัชวาล วิริยะสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา และนายดำรัส ชาตรีวงศ์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ ให้เกียรติต้อนรับ พร้อมพาเยี่ยมชมกิจกรรมการทำงานต่างๆ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้ และในโอกาสเดียวกันนี้ทางคณาจารย์ยังได้แนะนำหลักสูตรสัตวศาสตร์ ซึ่งเป็นสาขาใหม่ ให้กับทางศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ยะลา เพื่อที่จะมีความร่วมมือกันในอนาคต  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th