YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from June 2016

คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา

June 24th, 2016 No Comments

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมสหกิจศึกษาให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 และ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 26 คน เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนออกฝึกสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร การจัดอบรมได้รับเกียรติจากคุณเอกราช แก้วเขียว หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดร.ศิริชัย นามบุรี ดร.สายใจ แก้วอ่อน ดร.อรวรรณ ทิพย์มณี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ อาจารย์นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ อาจารย์จุฑามาศ แก้วมณี อาจารย์ไซนะ มูเล็ง โดยมีหัวข้อการอบรม ดังนี้ กระบวนการสหกิจศึกษา ทักษะการเขียนจดหมายสมัครงานและเทคนิคการสัมภาษณ์งานอาชีพ เทคนิคการเลือกอาชีพ การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน เทคนิคการเขียนรายงานและนำเสนอ การเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการการ วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงานและ […]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ เลี้ยงละศีลอดให้แก่เด็กกำพร้า

June 24th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 อาจารย์โรสลีนา จาราแว หัวหน้างานจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ในนามตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมจัดกิจกรรมละศีลอดให้แก่เด็กกำพร้า ณ ศูนย์เด็กกำพร้าดารุลฮาซานาต อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมรายงานการดำเนินงานของคณะ

June 17th, 2016 No Comments

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมรายงานการดำเนินงานของคณะ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี หัวหน้างาน และประธานหลักสูตร ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือการเร่งรัดการใช้งบประมาณ และเตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์จัดอบรมปฏิบัติการการปลูกหญ้าในนาร้าง

June 16th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้ลงพื้นที่ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการปลูกหญ้าในนาร้าง ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าสาป ตามโครงการการพัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์จากนาร้างเพื่อการเกษตรแบบพึ่งตนเอง ซึ่งเป็นโครงการที่ทำให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากแปลงนาที่ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า ไม่ได้ใช้ประโยชน์ สามารถพลิกฟื้นมาใช้ประโยชน์จากแปลงนาดังกล่าวได้  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

หลักสูตรเคมีนำนักศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

June 13th, 2016 No Comments

หลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 22-27 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) จังหวัดปทุมธานี บริษัท เมอร์ค จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรม Exchange Tourism Student and English On Tour towards AEC

June 10th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดสงขลา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรม Exchange Tourism Student and English On Tour towards AEC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์บรรยายสถานที่ท่องเที่ยวโดยใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์จำลอง เช่น บนรถ ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุระกิจการท่องเที่ยวและวิชาศิลปะการต้อนรับและงานบริการ และเพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะจำเป็นโดยผู้สอนช่วยแนะนำและช่วยออกแบบกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษาแต่ละคนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้

Tags:  

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมปฐมนักศึกษาใหม่ภาคปรติ ปีการศึกษา 2559

June 10th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ (3 มิ.ย.59) ผศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รองคณบดี และอาจารย์ เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมปฐมนักศึกษาใหม่ภาคปรติ ปีการศึกษา 2559 ของคณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิทย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้โอวาทและข้อคิด แก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

Tags:  

คณาจารย์หลักสูตรสัตวศาสตร์เข้ารับคำปรึกษาจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

June 10th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 อาจารย์จารุณี หนูละออง ประธานหลักสูตรสัตวศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์จากหลักสูตรสัตวศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เดินทางไปยังสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี เพื่อขอคำปรึกษากับนายสัตวแพทย์พงศ์ทัศน์ พรหมไพจิตร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และนายประสงค์ เพชรทอง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ถึงขั้นตอนและระเบียบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตสร้างโรงแปรรูปสินค้าทางปศุสัตว์ ภายในพื้นที่โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรแม่ลาน เพื่อรองรับกับการดำเนินการในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรสัตวศาสตร์ในอนาคต และในโอกาสเดียวกันนี้ทางคณาจารย์ยังได้รับเกียรติจากนายเกษตร สุวรรณเพชร ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ในการให้คำแนะนำต่างๆ ที่สามารถนำมาช่วยในการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนของหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

อาจารย์หลักสูตรสัตวศาสตร์ร่วมประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนบ้านปลักปรือ

June 8th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 อาจารย์จารุณี หนูละออง อาจารย์ประจำหลักสูตรสัตวศาสตร์ พร้อมด้วยนายอับดุลรอฮิม เปาะอีแต นักวิทยาศาสตร์เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เข้าร่วมการประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงโคขุนบ้านปลักปรือ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน เพื่อรับฟังปัญหาในการเลี้ยงโคขุน และปรึกษาถึงความร่วมมือกับหลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการจัดเตรียมและวางแผนการปลูกหญ้าอาหารสัตว์เพื่อใช้เป็นแหล่งอาหารในการเลี้ยงโคขุนต่อไป  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

อาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ลงพื้นที่โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาแม่ลาน

June 8th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 อาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์และหลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ลงพื้นที่โครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษาแม่ลาน และเจ้าหน้าที่จากกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการตรวจดูอาคารสถานที่ที่จะปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อเตรียมรองรับกับการพัฒนาโครงการพัฒนาศูนย์การศึกษาแม่ลานให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเป็นแหล่งบริการวิชาการสำหรับผู้คนในพื้นที่ใกล้เคียงและผู้คนที่สนใจต่อไป  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th