YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from July 2016

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

July 31st, 2016 No Comments

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จาก 13 สาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 403 คน จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จาก 3 สาขาวิชา ได้แก่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ จำนวน 107 คน รวมนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 510 คน การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพื้นความรู้ให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในภาคการศึกษาปกติ ซึ่งได้ปรับพื้นความรู้ในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี […]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและออกฝึกสหกิจศึกษา

July 31st, 2016 No Comments

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ อาจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แนะนำแนวการปฏิบัติตนสำหรับนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และออกฝึกสหกิจศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รหัส 56 จำนวน 101 คน จากสาขาวิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 95 คน และออกฝึกสหกิจศึกษา จำนวน 6 คน การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ให้นักศึกษาทราบขั้นตอนกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกสหกิจศึกษา […]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

July 26th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนักศึกษาใหม่เข้าร่วม จำนวน 504 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาเรียนดีและทีมงานสโมสรนักศึกษา พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะและคณบดีคณะครุศาสตร์ร่วมพบปะนักศึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยยอร์กยาการ์ต้า ยูนิเวอร์ซิตี้ ประเทศอินโดนีเซีย โดยนักศึกษารุ่นพี่ อาจารย์เอกภักดิ์ มีชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีความรู้ ความเข้าใจ ปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม เข้าใจและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้ดีขึ้น  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดโครงการแบ่งรอยยิ้มปันความสุขให้น้องวันฮารีรายออีดิลฟิตรี ประจำปี 2559

July 25th, 2016 No Comments

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดโครงการแบ่งรอยยิ้มปันความสุขให้น้องวันฮารีรายออีดิลฟิตรี ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณหอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีกลุ่มกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กกำพร้า 90 คนในเขตจังหวัดยะลา เพื่อเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำหรับการแบ่งปันรอยยิ้มทั้งผู้ให้และผู้รับ เปิดโอกาสสำหรับการดูแล เยียวยา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้เด็กกำพร้าและยากจนที่เข้าร่วมโครงการเติบโตเป็นประชาชาติที่มีคุณภาพและมีโอการเสมอภาค เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ผบ.หน่วยเฉพาะกิจยะลา และนักศึกษา สจสต. พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาฟิสิกส์ เคมี วิทยาศาสตร์ทั่วไปและคอมพิวเตอร์  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

July 24th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ห้องประชุมเซียนตานฮวา ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด มีรองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป ครู บุคลากรทางการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 เขต 2 และเขต 3 และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรม การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พร้อมสร้างความเข้าใจตามแนวทางสะเต็มศึกษา รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้กับโรงเรียนทุกสังกัดในแต่ละท้องถิ่น […]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์องค์กรและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

July 12th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมปฏิบัติการทบทวนแผนยุทศาสตร์องค์กรและการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 อาคารบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด มีคณาจารย์และบุคลากรจาก 17 หลักสูตรเข้าร่วม วิทยากรโดย ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดี ประธานพัฒนายุทธศาสตร์ 10 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะ บรรยายให้ความรู้เรื่อง “กระบวนการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์” “ขั้นตอนการวิเคราะห์ SWOT และผลที่ได้รับ” และการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 10 ปี พุทธศักราช 2560-2569 สู่แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดอบรม Train of Research Training

July 5th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรม Train of Research Training เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและการแปลผล ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 25 – 605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ มีคณาจารย์ทั้ง 4 คณะ และนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรม ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร กล่าวว่า การจัดอบรม Train of Research Training เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและการแปลผล จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและการแปลผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในแบบต่างๆ [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th