YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from August 2016

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมชี้แจงการประกวดเว็บไซต์

August 31st, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมผู้จัดทำเว็บไซต์ของแต่ละหลักสูตรเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน พร้อมชี้แจงเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ โดยคณะกรรมการจากศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีอาจารย์เอกภักดิ์ มีชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมจัดทำรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2560

August 31st, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมประธานหลักสูตรเพื่อจัดทำรายการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาภัทร์ กุณฑล รองคณบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชาการแทนคณบดี เป็นประธาน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปจัดเสวนาการพัฒนาการศึกษาด้านดาราศาสตร์ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

August 24th, 2016 No Comments

สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดเสวนาวิชาการหัวข้อ การพัฒนาการศึกษาด้านดาราศาสตร์ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมนานัส ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อาจารย์ ม.ล.อนิวรรต สุขสวัสดิ์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สดชื่น วิบูลยเสข อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์นิแวเต๊ะ หะยีวามิง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มีความรู้ความสามารถด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และเชี่ยวชาญทางด้านดาราศาสตร์ โดยเฉพาะด้านดาราศาสตร์อิสลาม และอาจารย์บรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นพิธีกรดำเนินการเสวนา มีคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ […]

Tags:  

ประมวลภาพกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 (19 สิงหาคม 2559)

August 19th, 2016 No Comments

ประมวลภาพกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 ส่วนภูมิภาค ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการจากหลักสูตรต่างๆ การจัดค่ายคณิตศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Paint การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การประกวดเศรษฐกิจพอเพียง และการแสดงของคณะ ณ เวทีหอประชุมเล็ก  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

พิธีเปิดมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559

August 18th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดพิธีเปิดมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสต์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ เป็นประธานในพิธี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมทั้งน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เพื่อส่งเสริมให้สังคมเกิดความตระหนักและสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทางคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยความร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้น ในระหว่างวันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2559 ภายใต้หัวข้อ จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม (ปีแห่งเมล็ดถั่วแห้ง (International year of Pulse และ STEM Education) […]

Tags:  

ประมวลภาพกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 (18 สิงหาคม 2559)

August 18th, 2016 No Comments

ประมวลภาพกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 ส่วนภูมิภาค ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการจากหลักสูตรต่างๆ การแข่งขันออกแบบเว็บไซต์ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) การแข่งขันประดิษฐ์ภาพจากถั่วเมล็ดแห้ง และการประดิษฐ์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ (จรวดขวดน้ำประเภทยิงแม่น)  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ประมวลภาพกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 (17 สิงหาคม 2559)

August 17th, 2016 No Comments

ประมวลภาพกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 ส่วนภูมิภาค ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการจากหลักสูตรต่างๆ การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันทักษะการใช้งาน Google Applications การจัดค่ายอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง และการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (โคมไฟ)  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมพบปะบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 1/59

August 2nd, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเชิญประชุมบุคลากรเพื่อชี้แจงการดำเนินงานของคณะ ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 5 พร้อมแนะนำอาจารย์ใหม่  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

โครงการค่ายไอทีเพื่อชุมชน

August 1st, 2016 No Comments

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดบริการวิชาการโครงการค่ายไอทีเพื่อชุมชน กิจกรรมที่ 1 “ค่ายไอทีเพื่อชุมชน” ให้แก่กลุ่มเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนคอลอตันหยง หมู่ที่ 1 ตำบลคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีนายมูหามัดพิกรี มะหะมัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอลอตันหยง เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อเรื่อง ICT ในศตวรรษที่ 21 จริยธรรมการสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำเครื่อง Chrome book, Google Application, Google Map และ Google Earth มุมมอง 3 มิติ Street View โดยนักศึกษาจากทั้ง 2 หลักสูตร โดยมีอาจารย์พิมลพรรณ ลีลาภัทรพันธุ์ อาจารย์สุลัยมาน เภอโส๊ะ และนายวันชนะ พรหมทอง เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน […]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th