YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from September 2016

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2558

September 20th, 2016 No Comments

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นประธานการประเมิน และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เภาทอง เป็นกรรมการ และอาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล เป็นเลขา นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประเมิน 23 คน

Tags:  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด จัดกิจกรรมอบรมทฤษฏีและปฏิบัติการตลาดออนไลน์

September 20th, 2016 No Comments

17 ก.ย.59  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด จัดกิจกรรมอบรมทฤษฏีและปฏิบัติการตลาดออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากคุณธำรงศักดิ์ ชุมนุมมณี เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ โดยนักศึกษาสาขาการตลาดและสาขาการจัดการเข้าร่วมประมาณ 70 คน ณ ห้องประชุมซานถัวร์ ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ images

Tags:  

คณะวิทย์ฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2558

September 16th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2558 โดยมีคณะกรรมการประเมิน ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ สินธนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เภาทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ และนางสาวณัฐกานต์ จงขจรวงศ์  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

หลักสูตรวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อมจัดโครงการธนาคารขยะ

September 9th, 2016 No Comments

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมรับซื้อขยะภายใต้โครงการธนาคารขยะเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 ณ ลานจอดรถหน้าอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยมีอาจารย์จุฑามาศ แก้วมณี เป็นหัวหน้าโครงการ และอาจารย์ไซนะ มูเล็ง เป็นเลขา โครงการธนาคารขยะจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าของการใช้ประโยชน์จากขยะ และเพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะให้แก่สถาบัน กิจกรรมรับซื้อขยะจะรับซื้อทุกวันพุธ เวลา 13.00-16.00 น. กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาและบุคลากรเป็นอย่างมาก  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

September 6th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2559 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2559 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดี เป็นประธาน มีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560 นำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ร่างปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา พร้อมนำเสนอร่างหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจสุขภาพ และนำเสนอแผนการใช้ประโยชน์โครงการบริการวิชาการ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการบริการวิชาการ [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิท์ฯ จัดอบรมการใช้ระบบ มคอ. ระบบ e-class ข้อมูลภาระงาน และการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

September 1st, 2016 No Comments

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมกับกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมให้ความรู้แก่คณาจารย์ เรื่อง การใช้งานระบบ มคอ.3 การใช้งานระบบ e-class ข้อมูลภาระงาน และการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 25-605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ชี้แจงข้อมูลภาระงาน การกำหนตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อทำความเข้าใจแก่ผู้สอนในเรื่องสัดส่วนภาระงานและวิธีการคิดภาระงานของผู้สอน โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ เพื่อนำผลมาปรับปรุงเกณฑ์การคิดภาระงาน และได้ให้ข้อมูลเรื่องการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสำหรับผู้สอนที่ต้องการทำผลงานทางวิชาการ พร้อมชี้แจงข้อมูลการใช้ระบบสำหรับผู้สอนในการใช้งานระบบ e-class โดยวิทยากรคุณซอฟวัน ป๊ะลาวัน และการใช้งานระบบ มคอ. 3 โดยวิทยากรคุณอนันท์ ดอเลาะ และคุณไกรทพนธ์ เติมวิทย์ขจร เพื่อให้ผู้สอนได้รับทราบขั้นตอนการใช้งานระบบและเปิดโอกาสให้ผู้สอนได้แสดงข้อคิดเห็นเพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงพัฒนาระบบให้สมบูรณ์  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th