YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from October 2016

คณะวิทย์ฯ ประชุมพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยงบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

October 25th, 2016 No Comments

งานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมพิจารณาการจัดสรรงบวิจัยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกรรมการพิจารณา ณ ห้องประชุม 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 มีการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งสิ้น จำนวน 27 เรื่อง และมีการพิจารณาโครงการวิจัยทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ 1.โครงการวิจัยประเภททั่วไป 2.โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยด้านเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ณ ศูนย์แม่ลาน 3.โครงการวิจัยที่สอดคล้องกับโครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ศูนย์เบตง  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตให้มีมาตรฐานวิชาชีพครู

October 19th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ลงนามความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตให้มีมาตรฐานวิชาชีพครู โดยเปิดวิชาเลือกเสรีหมวดวิชาชีพครู เพื่อเตรียมให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมีใบประกอบวิชาชีพครูเมื่อสำเร็จการศึกษา โดยมีคณบดีและรองคณบดีจากทั้ง 2 คณะ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

October 17th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/2559 เพื่อหารือเกี่ยวกับภารกิจของหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดพิธีทำบุญคณะ

October 13th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมกิจกรรมทำบุญคณะ โดยจัดพิธีสวดมนต์ นั่งสมาธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง โดยบทสวดมนต์โพชฌังคปริตร และการละหมาดฮายัตของบุคลากรที่นับถือศาสนาอิสลาม  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเยี่ยมชมคณะวิทย์ฯ

October 11th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2558 เยี่ยมชมการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยมีคณบดี ผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

นักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดผลงานเยวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ

October 3rd, 2016 No Comments

นายอับดุลฮากิม กาหลง และนายซัมซูดิง เจะเด็ง นักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 2 คน ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานเยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ ในผลงานการจัดทำโครงการพลิกฟื้นนาร้างจากเกษตรกรเพื่อพัฒนาชายแดนใต้อย่างยั้งยืน โดยได้รับทุนสนับสนุนจากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และได้ร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 6 ในวันที่ 23-25 กันยายน 2559  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th