YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from December 2016

คณะวิทย์ฯ สอบสัมภาษณ์และทดลองสอนเพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์พิเศษ

December 28th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ฝ่ายวิชาการได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์และทดลองสอนอาจารย์พิเศษ เพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์พิเศษ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 5 สำนักงานคณบดี ตามที่ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงตามความต้องการของหลักสูตร จำนวน 4 อัตรา ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 1 อัตรา สาขาวิชาชีววิทยา 2 อัตรา และสาขาวิชาสัตวศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยให้ผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศเข้าสอบสัมภาษณ์และทดลองสอน ทั้งนี้มีทีมคณะกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์และทดลองสอน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์โรสลีนา จาราแว หัวหน้างานจัดการศึกษา ประธานหลักสูตรฟิสิกส์ ชีววิทยา สัตวศาสตร์ และตัวแทนหลักสูตร ร่วมพิจารณาการสอบสัมภาษณ์และทดลองสอน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสม ทั้งความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ เป็นอาจารย์พิเศษในสาขาวิชาที่ขาดแคลนผู้สอนและเป็นศักยภาพหลักสูตร  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

รับสมัครอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู

December 28th, 2016 No Comments

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้มีมติให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา        เป็นหน่วยฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ประจำปี ๒๕๕๙ เปิดรับสมัคร วันที่ 9 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ณ สำนักงานคณะครุศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม http://edu.yru.ac.th  

Tags:  

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์

December 22nd, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1438/2559 ณ อาคารประกอบ 1 หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่ออนุรักษ์สืบสานและคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยมุสลิม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา ให้เกิดความรักใคร่ ปรองดอง สมานฉันท์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยปีนี้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรได้ร่วมกิจกรรมกวนอาซูรอทั้งหมด 16 กระทะ จากหลักสูตรต่าง ๆ ประกอบด้วย หลักสูตรฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมกวนและเป็นกำลังใจให้นักศึกษา [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยกับคณะวิทย์ฯ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

December 20th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยระหว่างคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ณ ห้องประชุมบราแง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และรองศาสตราจารย์นิแวเต๊ะ หะยีวามิง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการสัมมนา [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย

December 20th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วย ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์นุรอัยนี หะยียูโซ๊ะ อาจารย์ประจำหลักสูตรจุลชีววิทยา ร่วมเดินทางส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรจุลชีววิทยา ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบสหกิจศึกษา ณ Sanichem Resources Sdn Bhd. กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย นับเป็นนักศึกษารุ่นแรกของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ออกฝึกสหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมสถานประกอบการดังกล่าว ซึ่งเป็นบริษัทรับตรวจคุณภาพอุปกรณ์การแพทย์ที่ผลิตในและนอกประเทศมาเลเซียเพื่อส่งออกไปขายในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ห้องปฎิบัติการได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 17025 เหมาะสำหรับการฝึกฝนทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ในบรรยากาศที่ต่างไปจากห้องเรียน/ห้องปฎิบัติการที่คณะ ใช้ภาษาอังกฤษกับภาษามาลายูกลางในการติดต่อสื่อสารและการรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ทำให้ได้ฝึกภาษาทั้งนักศึกษาที่ไปฝึกงานและอาจารย์ที่ไปนิเทศ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

กิจกรรมนำเสนอผลงานนักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

December 9th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมนำเสนอผลงานนักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ณ อาคารประกอบ หอประชุมเล็ก โดยนำเสนอผลงานคิดค้นจากการทำโครงงานวิจัยแบบโปสเตอร์ รวมทั้งจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการคิดค้นของนักศึกษาและอาจารย์ ซึ่งจัดเป็นกิจกรรมนำร่องสู่การจัดให้มีการประกวดนวัตกรรมระดับหลักสูตรและคณะต่อไป การแสดงผลงานแบบโปสเตอร์ครั้งนี้มีการประกวดเพื่อให้เกิดการพัฒนาในอนาคต โดยมีอาจารย์ในหลักสูตรเป็นกรรมการตัดสินผล  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

December 8th, 2016 No Comments

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ โดยมีวาระการประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการขับเคลื่อนงบประมาณปี 2560 การปรับปรุงอาคาร 5 ชั้นล่าง การส่งนักศึกษาฝึกสหกิจในต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดี เป็นประธาน [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559

December 8th, 2016 No Comments

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รหัส 56 จำนวน 101 คน จากสาขาวิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่กลับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 95 คน และกลับจากฝึกสหกิจศึกษา จำนวน 6 คน การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการฝึกประสบการวิชาชีพและสหกิจศึกษารับทราบข้อมูลประสบการณ์ที่ได้รับ ปัญหา อุปสรรคและวิธีการแก้ปัญหาที่ได้รับจากสถานประกอบการ ในรูปแบบการเสวนานำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ดำเนินการเสวนาโดยอาจารย์โรสลีนา จาราแว หัวหน้างานจัดการศึกษา และตัวแทนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้แก่ นางสาวอามานี สามะ จากสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ นางสาวฟาตีเมาะห์ สาและ […]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559

December 8th, 2016 No Comments

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิด และแนะนำแนวการปฏิบัติตนสำหรับนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รหัส 56 จำนวน 175 คน จากสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 169 คน และนักศึกษาออกฝึกสหกิจศึกษา จำนวน 6 คน การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาทราบขั้นตอนกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกสหกิจศึกษา เป็นการย้ำเตือนให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญพร้อมสำนึกตนในฐานะเป็นตัวแทนของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th