YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from January 2017

คณะวิทย์ฯ จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

January 27th, 2017 No Comments

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดี ประธานกล่าวเปิดพิธีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร อาจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับอาจารย์ใหม่ทุกท่านที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยมอบอาจารย์โรสลีนา จาราแว หัวหน้างานจัดการศึกษา ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งได้จัดอบรมการบันทึก มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา และ มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา โดยมีนายอนันท์ ดอเลาะ นักวิชาการศึกษา แนะนำข้อมูลและแนะนำรายละเอียดการบันทึกภาระงานสอน ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานให้การดำเนินการด้านการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่นักศึกษา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ ร่วมประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2559

January 27th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 60 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดี ร่วมประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25–26 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนายเดชรัฐ สิมศิริ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อิมรอฮีม ณรงค์รักษาเขต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร จันทรนนท์ ร.ต.ต.กริยา ตระกูลศึกษา นายกิตติ กิตติโชควัฒนา นายนิมุ มะกาเจ ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ คุณสุชาติ อนันตะ และอาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล เลขานุการฯ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

January 25th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมีวาระการประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบถึงการการดำเนินกิจกรรมตามโครงการต่างๆ ปีงบประมาณ 2560 การลาของบุคลากร การประเมินคณบดี การจัดกิจกรรมเนื่องในมหกรรมเมาลิดสู่อาเซียน การอบรมวัดผลอาจารย์ใหม่ เชิญชวนดูหนังภาษาอังกฤษ และการมาเรียนแบบ Transfered credits ของนักศึกษาจาก UNY  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมบรรยายสาธิต “สนุกกับวิทย์ฯ เพิ่มพลังความคิด เพื่ออนาคต”

January 19th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมบรรยายสาธิต หัวข้อ “สนุกกับวิทย์ฯ เพิ่มพลังความคิด เพื่ออนาคต” ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร เป็นวิทยากร มีนักศึกษาและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนในโครงการ SMP  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ เตรียมความพร้อมนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา UNY-YRU

January 16th, 2017 No Comments

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ เคมี และจุลชีววิทยา จำนวน 6 คน ที่จะไปเรียน ณ Faculty of Mathematics and Natural Sciences (FMNS), Yogyakarta State University (UNY) ประเทศอินโดนีเซีย ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ Yogyakarta State University โดยจัดคอร์สอบรม English of Communication ระหว่างวันที่ 10-13 และ 16-20 มกราคม 2560 มีอาจารย์ Tata Kwawi Mbinglo จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นวิทยากร  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

January 16th, 2017 No Comments

  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือเทศบาลนครยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบบประชาธิปไตย ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนให้มีความกล้าแสดงออกซึ่งความสามารถในด้านต่างๆ มีหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม 5 หลักสูตร ได้แก่ คณิตศาสตร์ สัตวศาสตร์ ชีววิทยา จุลชีววิทยา และเกษตรศาสตร์ โดยมีคณบดีเข้าร่วมให้กำลังใจในการจัดกิจกรรมดังกล่าวด้วย  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

อาจารย์หลักสูตรเคมีรับรางวัลชนะเลิศ The 2nd PERF YRU 2016 (สายวิชาการ)

January 13th, 2017 No Comments

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการโหวตของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในโครงการ The 2nd PERF YRU 2016 (สายวิชาการ) สรรหาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีมิตรภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกภาพที่ดีและมีคุณธรรม โดยรับมอบถ้วยรางวัลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560 แด่อธิการบดี

January 12th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560 แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องรับรองมูลนิธิ 80 ปี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของข้าราชการและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ

January 12th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของข้าราชการและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงยิมเนเซียม อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ประมวลภาพคณะวิทย์ฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2560 แด่หน่วยงานต่างๆ

January 10th, 2017 No Comments

  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th