YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from February 2017

ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรใหม่

February 27th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นำทีมผู้บริหารคณะเดินทางไปศึกษาดูงานการเตรียมการด้านครุภัณฑ์ การบริหารจัดการหลักสูตรใหม่ โดยเฉพาะหลักสูตรด้านสุขภาพและผู้สูงอายุ เช่น การดูแลผู้สูงอายุ สุขภาพและความงาม และนวัตกรรมอาหารฮาลาล เป็นต้น โดยพบปะผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และชมสถานฝึกปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์จังหวัดสมุทรสงคราม และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดงานแฟชั่นโชว์จากวัสดุเหลือใช้

February 23rd, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานแฟชั่นโชว์จากวัสดุเหลือใช้ (Envi – YRU Recycled Fashion Show 2017) โดยมีคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ การจัดงานแฟชั่นโชว์จากวัสดุเหลือใช้ (Envi – YRU Recycled Fashion show 2017) ในครั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันปริมาณขยะที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเกิดจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่ ไม่มีการคัดแยกขยะ การจัดเก็บขยะไม่มีประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากจำนวนขยะมีมากเกินไปและนับวันการกำจัดขยะให้หมดทำได้ยากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าขยะบางส่วนจะสามารถนำกลับมาใช้งานหรือ Recycle ได้ แต่นักศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ทักษะ และจิตสำนึกร่วมกันในการคัดแยกขยะ ทำให้ปัญหาเกี่ยวกับขยะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยกิจกรรมดังกล่าว อยู่ภายใต้โครงการธนาคารขยะเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม และให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และบริหารจัดการขยะในสถาบันอย่างครบวงจร เพื่อรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึก เห็นคุณค่าของการใช้ประโยชน์จากขยะ การคัดแยกขยะ การสร้างรายได้จากขยะ โดยธนาคารขยะจะเป็นสถานที่ดำเนินการซื้อขายขยะจากสมาชิกในสถาบันโดยนักศึกษา เพื่อลดปริมาณขยะที่ไม่สามารถใช้ได้ให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะให้แก่สถาบันขยายสู่สังคมภายนอกต่อไป ซึ่งโครงการธนาคารขยะดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลา 6 เดือน […]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายน้ำปาณะแก่พระนวกะราชภัฏยะลา

February 22nd, 2017 No Comments

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ เป็นเจ้าภาพในการถวายน้ำปาณะแก่พระนวกะราชภัฏยะลา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดพุทธภูมิ จังหวัดยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาภัทร์ กุณฑล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์แพรวศรี เดิมราช ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี นำทีมคณาจารย์และบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมเตรียมงานการแข่งขันอนาซีด ครั้งที่ 2

February 22nd, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์เอกภักดิ์ มีชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในการประชุมเตรียมงานการแข่งขันอนาซีด ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมีอาจารย์ฮูซีน อับดุลรามัน จากคณะครุศาสตร์ ร่วมประชุม  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2560

February 21st, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดี เป็นประธาน โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ประจำปี 2558 รายงานผลการกำกับติดตามดำเนินงานประกันคุณภาพการจัดศึกษา ปีการศึกษา 2559 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ประจำปี 2560 การขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา พิจารณาแผนบริการวิชาการประจำปี 2560 การขอรับรองคุณภาพวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. ฉบับที่ 1 และ 2 และพิจารณาแผนการปรับปรุงหลักสูตร 2559  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาโครงการทุน สควค.

February 17th, 2017 No Comments

สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาโครงการทุน สควค. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม เวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประชาสัมพันธ์การรับนิสิตเข้าศึกษาโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium ประจำปีการศึกษา 2560 แบ่งเป็นทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 341 ทุน และทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต หรือการศึกษาศาสตรบัณฑิต ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 260 ทุน ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://www.dpstcenter.org/psmt รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 […]

Tags:  

นักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลเวทีนำเสนองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 งานราชภัฏวิชาการ 2560

February 16th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2560 คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมเวทีนำเสนองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 งานราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยได้รับรางวัล ดังนี้ – หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ภาคบรรยาย ในหัวข้อ “การพัฒนาหนังสือเสริมเทคโนโลยีเสมือนผสานโลกจริง เรื่องพยัญชนะไทย สำหรับนักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (The development of augmented reality book on thai alphabets topic for students in three southern border provinces) โดยนางสาวสารีนา อุมา และนายธวัชชัย ปราณขำ มี ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา – หลักสูตรคณิตศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศการนำเสนอผลงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ ภาคโปสเตอร์ ในหัวข้อ “การจัดกิจกรรมเสริมทักษะพื้นฐานการคิดทางคณิตศาสตร์นอกเวลาเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในโรงเรียนเขตเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา” โดยนายรุสลัน ดือเระ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภา […]

Tags:  

อธิการบดีพบปะนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา YRU-UNY

February 6th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นำนักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา YRU-UNY ประกอบด้วย นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ เคมี และจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 6 คน ที่จะไปเรียน ณ Faculty of Mathematics and Natural Sciences (FMNS), Yogyakarta State University (UNY) ประเทศอินโดนีเซีย ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 และนักศึกษาสาขา Biology และ Biology Education จาก Yogyakarta State University (UNY) ประเทศอินโดนีเซีย มาร่วมเรียนในภาคเรียนที่ 2/2559 ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อกล่าวต้อนรับและให้โอวาท  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมบุคลากรประจำภาคเรียนที่ 2/2559

February 2nd, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมประชุมบุคลากรประจำภาคเรียนที่ 2/2559 โดยมีวาระการประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2559 การปรับปรุงเว็บไซต์คณะและหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรตามแผนและนโยบายมหาวิทยาลัย ระบบบุคลากร (HRM) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ สหกิจศึกษา นักศึกษาแลกเปลี่ยน YRU-UNY การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ/แลกเปลี่ยนอาจารย์ ณ UNY และปฏิทินการดำเนินงานฝ่ายพัฒนานักศึกษา ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี ร่วมพบปะพูดคุย  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UNY ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

February 2nd, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์จากหลักสูตรชีววิทยาและจุลชีววิทยา ร่วมต้อนรับนักศึกษาสาขา Biology และ Biology Education จาก Yogyakarta State University (UNY) ประเทศอินโดนีเซีย มาร่วมเรียนในภาคเรียนที่ 2/2559 ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ Yogyakarta State University  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th