YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from March 2017

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการและการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย

March 30th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และนายแพทย์มัซลัน ตะเระ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธารโต ร่วมลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการและการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับโรงพยาบาลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร อาจารย์นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสุขศึกษา และนายพรชัย เจ๊ะเล็ม หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน สำหรับพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการและการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับโรงพยาบาลธารโตในครั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรและคุณภาพของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์วิถีไทย ซึ่งเป็นการแพทย์ทางเลือกที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันแก่นักศึกษาสาขาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ ตลอดจนตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอีกด้วย  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

กิจกรรมเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ร่วมใจอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน

March 22nd, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมพลังเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและลดภาวะโลกร้อน โดยร่วมกันปลูกป่าชายเลนในกิจกรรม “เยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ร่วมใจอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน” ณ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

การประกวดขับร้องเพลงอนาซีดบทเพลงแห่งความสันติ Saura Emas 2017

March 21st, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงอนาซีดบทเพลงแห่งความสันติ Saura Emas 2017 ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของภาษาผ่านการขับร้องอนาซีดให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นเวทีให้เยาวชนและประชาชนแสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการขับร้องอนาซีด ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมแข่งขันแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาจำนวน 20 ทีม แบ่งเป็นชาย 10 ทีม และหญิง 10 ทีม ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 18 ทีม แบ่งเป็นชาย 11 ทีม และหญิง 7 ทีม และระดับอุดมศึกษาจำนวน 9 ทีม แบ่งเป็นชาย 5 ทีม และหญิง 4 ทีม รวมทั้งสิ้น 47 ทีม โดยมีผลการประกวด ดังนี้ ระดับประถมศึกษาชาย […]

Tags:  

ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ ศึกษาดูงาน ณ UMK ประเทศมาเลเซีย

March 16th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2560 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และประธานหลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ หลักสูตรเกษตรศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษา การบริหารหลักสูตร ตลอดจนประชุมพิจารณาจัดกิจกรรมร่วมกันตามกรอบ MoU ที่ร่วมกันลงนาม ณ Universiti Malaysia Kelantan (UMK) วิทยาเขต Jeli รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยร่วมกันหารือถึงการพัฒนานักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์และนักศึกษา และการจัดประชุมวิชาการร่วมกัน ณ UMK ในเดือนสิงหาคม 2560  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ เป็นเจ้าภาพการแสดงพิธีปิดมหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 8

March 13th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 ณ สนามกีฬากลาง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ มหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 8 พร้อมมอบเหรียญและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬา โดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเป็นเจ้าภาพการแสดงพิธีปิด  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ มหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 8

March 9th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ มหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 8 ณ สนามกีฬากลาง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-11 มีนาคม 2560 ภายใต้แนวคิด “ปัญญาชน ประชาชน ชี้ชะตาสังคม” มีการแข่งขันกีฬา จำนวน 11 ประเภท ประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แชร์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน แฮนด์บอล กรีฑา และการแข่งขันกองเชียร์  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับอาจารย์ใหม่

March 9th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สำหรับอาจารย์ใหม่” ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 5 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาภัทร์ กุณฑล รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวต้อนรับพร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งกิจกรรมหลักประกอบด้วย การวิเคราะห์ตัวชี้วัดแต่ละองค์ประกอบ แนวทาง วิธีการ ขั้นตอนในการเขียนรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เอกสารหลักฐานในแต่ละตัวบ่งชี้ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมปฏิบัติการการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และการประเมินผล

March 8th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมปฏิบัติการการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์และการประเมินผล ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย อาคารบรรณราชนคริทร์ โดยได้รับเกียรติจากจาก ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดี เป็นประธาน มีผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย การเสวนา เรื่อง “มุมมองทิศทางแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อับดุลรอซะ วรรณอาลี ดร.อับดุลอายี สาแม็ง และ ดร.ศิริชัย นามบุรี บรรยาย เรื่อง “(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ระยะ 10 ปี” โดยดร.ศิริชัย นามบุรี และทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และปฏิบัติการวิเคราะห์ SWOT คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา กุณฑล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยูร ดำรงรักษ์ อาจารย์นิธิ พลไชย และอาจารย์ปรีชา พังสุบรรณ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เอกลักษณ์คณะ

March 3rd, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยอาจารย์โรสลีนา จาราแว หัวหน้างานจัดการศึกษา เชิญตัวแทนอาจารย์แต่ละศาสตร์ร่วมปรึกษาหารือการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เอกลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ณ ห้องประชุม 05-108 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เพื่อจัดทำรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาเอกลักษณ์คณะ จำนวน 2 รายวิชา ที่เป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ของแต่ละคณะ และเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th