YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from April 2017

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมทบทวนแผนกิจกรรมชั้นปีเป็นฐาน

April 24th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชิญประชุมประธานหลักสูตรเพื่อทบทวนแผนกิจกรรมชั้นปีเป็นฐาน ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร การทบทวนแผนกิจกรรมชั้นปีเป็นฐานในครั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรได้พิจารณาทบทวนกิจกรรมของนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยมุ่งเน้นกิจกรรมเสริมทักษะการปฏิบัติเฉพาะศาสตร์และอัตลักษณ์หลักสูตร  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

งานเกษตรปลายด้ามขวาน ครั้งที่ 4 “เกษตรสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา”

April 22nd, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์แม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรปลายด้ามขวาน ครั้งที่ 4 “เกษตรสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22–23 เมษายน 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดงานเกษตรปลายด้ามขวาน ครั้งที่ 4 “เกษตรสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา” จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงทุ่มเทเพื่องานด้านการเกษตร มีพระราชดำริและโครงการแก้ปัญหาและพัฒนาด้านการเกษตรมาตลอดรัชกาล เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ต่อพสกนิกรชาวไทยและทั่วโลก นอกจากนั้นการจัดงานครั้งนี้ได้ส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและทักษะปฏิบัติด้านการเกษตรของนักศึกษาในสถาบันการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสร้างเครือข่ายของนักศึกษาและอาจารย์ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา คือ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม […]

Tags:  

พิธีเปิดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการ ปีที่ 2

April 22nd, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 2 ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และคณะวิทยาศาสตร์เทคโนลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 21-30 เมษายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและปลูกฝังทัศนคติทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีนักเรียนร่วมโครงการ จำนวน 160 คน แยกเป็นสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ สาขาวิชาละ 40คน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

อบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Active Learning

April 8th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค Active Learning ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 5 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากร  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

April 5th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีรองคณบดี หัวหน้างาน และประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรร่วมประชุม  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th