YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from May 2017

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

May 22nd, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2559 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ เพื่อแนะแนวและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ ได้แก่ ศิษย์เก่ารุ่นพี่ และบุคลากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา พร้อมแสดงความยินดีแก่ว่าที่บัณฑิตก่อนออกไปประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ วิทยากรผู้ให้การแนะแนวได้รับเกียรติจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา และวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานได้รับเกียรติจากกลุ่มศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จำนวน 3 ท่าน จากหลักสูตรฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อร่วมบริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุ

May 9th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ตัวแทนจากเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อรับการบริการวิชาการด้านการบริบาลผู้สูงอายุในตำบลยุโปร่วมกับหลักสูตรธุรกิจสุขภาพ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่รับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2560 ที่ประชุมตกลงที่จะร่วมบริการวิชาการให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลยุโปรุ่นแรกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 2-3 ชั่วโมง โดยคณาจารย์ในหลักสูตรธุรกิจสุขภาพจะหมุนเวียนกันไปให้บริการวิชาการ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

May 3rd, 2017 No Comments

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รหัส 56 จำนวน 168 คน จากสาขาวิชาเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่กลับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 162 คน และกลับจากการฝึกสหกิจศึกษา จำนวน 6 คน จากสาขาวิชาชีววิทยา จุลชีววิทยา และเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแนวคิดที่ได้รับจากหน่วยฝึกประสบการณ์ และรับทราบปัญหา อุปสรรค และวิธีการแก้ปัญหา ที่นักศึกษาได้รับจากการฝึกประสบการวิชาชีพและสหกิจศึกษา […]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th