YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from July 2017

อบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

July 31st, 2017 No Comments

อาจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ผู้ประสานงานลูกข่ายภาคใต้ ให้การต้อนรับวิทยากรและทีมงานจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ด่านเดชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีนโยบายในการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยได้ดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยเกิดความตระหนักเรื่องความปลอดภัย การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงได้ขยายการดำเนินงานโดยมอบให้มหาวิทยาลัยที่เคยเข้าร่วมโครงการทำหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่ข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของมหาวิทยาลัยลูกข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และในพิธีปิดการอบรมได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร ตัวแทนแม่ข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวรัตน์ จันทะโร ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และอาจารย์สุทธิสา ยาอีด ตัวแทนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยมีคณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมฟัง […]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระบบ TCAS การสรรหานักศึกษา ปีการศึกษา 2561

July 25th, 2017 No Comments

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชิญประชุมประธานหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการธุรกิจสุขภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อร่วมพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระบบ TCAS (Thai university Central Admission System) การสรรหานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร อาจารย์ ดร. ลิลลา อดุลยศาสน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงข้อมูลเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระบบ TCAS (Thai university Central Admission System) การสรรหานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตามที่ได้รับเอกสารที่กำหนดโดยสำนักงานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สำนักงาน ทปอ.) มีระบบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันในระบบกลางแทนแอดมิชชั่น เพื่อลดปัญหาการเหลื่อมล้ำ […]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย

July 25th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านการเรียนการสอนระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุมหลิวเหลียน อาคารคณะวิทยาการจัดการ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา จำนวน 40 คน จาก Faculty of Mathematics and Natural sciences (FMNS), Yogyakarta State University Indonesia ซึ่งจะ Sit-in เป็นระยะเวลา 9 วัน ในหลักสูตรฟิสิกส์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยมี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรให้การต้อนรับ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์

July 17th, 2017 No Comments

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ มุ่งสู่การตีพิมพ์ระดับชาติ/นานาชาติ และการต่อยอดองค์ความรู้ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมกาน-เฉ่า ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวต้อนรับวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ให้เกียรติในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยและการพัฒนาขีดความสามารถในการตีพิมพ์ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 2 เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพด้านวิทยาศาสตร์  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

July 12th, 2017 No Comments

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับอาจารย์ใหม่ จำนวน 6 คน จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ได้แก่ ดร.วรรณกัษมา ฮารน และ ดร.อิมรอน มีชัย สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ ได้แก่ อาจารย์รัตติภรณ์ บุญทัศน์ และอาจารย์เดียร์นา แม็ง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้แก่ อาจารย์สุวรรณา ทองดอนคำ และจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้แก่ อาจารย์โซฟีลาน มะดาแฮ ในช่วงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ 4 […]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมพิจารณาต้นทุนประจำปีงบประมาณ 2561

July 12th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และคณาจารย์จากหลักสูตรต่างๆ เพื่อพิจารณาต้นทุนประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาภัทร์ กุณฑล รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ พบปะผู้นำนักศึกษา

July 7th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยอาจารย์เอกภักดิ์ มีชัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมพบปะผู้นำนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและกำกับติดตามการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

July 6th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมพบปะนักศึกษา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ประชุมบุคลากรคณะวิทย์ฯ

July 5th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมบุคลากรคณะเพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในภาคการเรียนที่ 1/2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมชี้แจง  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

July 3rd, 2017 No Comments

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 57 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จาก 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ช่วงการดำเนินกิจกรรม ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้แนะนำแนวการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และออกฝึกสหกิจศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 111 คน เป็นนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 69 คน และออกฝึกสหกิจศึกษา จำนวน   42 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม […]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th