YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from August 2017

คณะวิทย์ฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

August 28th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะกรรมการ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ เภาทอง และอาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

บุคลารคณะวิทย์ฯ ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดี

August 21st, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 บุคลารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาคณะของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีผู้แสดงวิสัยทัศน์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์ และ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ประมวลภาพมอบรางวัลสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (19 สิงหาคม 2560)

August 19th, 2017 No Comments

[ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ประมวลภาพสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (19 สิงหาคม 2560)

August 19th, 2017 No Comments

[ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ประมวลภาพมอบรางวัลสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (18 สิงหาคม 2560)

August 19th, 2017 No Comments

[ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ประมวลภาพสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (18 สิงหาคม 2560)

August 18th, 2017 No Comments

[ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

พิธีเปิดมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560

August 18th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดพิธีเปิดมหกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยได้รับเกียรติจากนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เปิดกรวยดอกไม้ และถวายราชสดุดีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พร้อมเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมทั้งน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญานามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะทรงเป็น […]

Tags:  

ประมวลภาพมอบรางวัลสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (17 สิงหาคม 2560)

August 18th, 2017 No Comments

[ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ประมวลภาพสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 (17 สิงหาคม 2560)

August 17th, 2017 No Comments

[ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมหลักสูตรจุดเน้นด้านวิทยาศาสตร์

August 15th, 2017 No Comments

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้ชี้แจงข้อมูลหลักเกณฑ์การคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตครู เพื่อพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรจุดเน้นของคณะครุศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ซึ่งเป็นหลักสูตรโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และคณะครุศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาระยะ 10 ปี ได้กำหนดกลุ่มวิชาที่เป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด ใน 3 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มสาขาวิชาที่ 1 ด้านการผลิตครูและพัฒนาวิชาชีพครู 2.กลุ่มสาขาวิชาที่ 2 ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร และ 3.กลุ่มสาขาวิชาที่ 4 ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ประชุมได้จัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาตามแผนระยะ 10 ปี ดังนี้ 1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2. […]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th