YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from October 2017

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ นำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ของเครือข่าย 3 มหาวิทยาลัย มฟน. มรย. และ มนร.

October 25th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้นำผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นโดยเครือข่าย 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยในครั้งนี้มหาวิทยาลัยฟาฏอนีเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้นำผลงานวิจัยนำเสนอจำนวน 22 เรื่อง ได้แก่ ผลงานวิจัยของ ดร.อรวรรณ ทิพย์มณี ดร.วารุณี หะยีมะสาและ อาจารย์อุบล ตันสม นางสาวสุนีย์ แวมะ ดร.นิสาพร มูหะมัด อาจารย์อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน อาจารย์อัชมาน อาแด อาจารย์พูรกอนนี สาและ อาจารย์โรสลีนา จาราแว ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ อาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว ดร.วรรณกัษมา ฮารน ดร.ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์ อาจารย์สมกรณ์ ชัยวรากรณ์ […]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สถาบัน

October 16th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สถาบัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี และผู้บริหาร/ตัวแทนจากเครือข่าย 7 สถาบันเข้าร่วมประชุม ในปี 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ เพื่อให้นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัยอันจะก่อให้เกิดการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการระหว่างเครือข่าย โดยมีเครือข่ายจาก 7 สถาบัน เข้าร่วม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

October 14th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ “ISO อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลัก 5 ส” ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ และเกษตรศาสตร์ จำนวน 242 คน เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติจากอาจารย์จุฑามาศ แก้วมณี ดร.ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์ และอาจารย์นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ เป็นวิทยากร  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมจัดสรรทุนวิจัยงบบำรุงการศึกษา ปีงบประมาณ 2561

October 9th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานการประชุมจัดสรรทุนวิจัยงบบำรุงการศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี มาเยี่ยมชมและให้แนวทางการทำวิจัยและบริการวิชาการ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 เยี่ยมชมคณะวิทย์ฯ

October 3rd, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ เยี่ยมชมการดำเนินงานคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ณ หลักสูตรเคมี หลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โดยมี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี พร้อมคณะผูบริหาร และคณาจารย์ให้การต้อนรับ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th