YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from December 2017

คณะวิทย์ฯคว้า 2 รางวัล การประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายใน มรย.

December 29th, 2017 No Comments

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้รับ 2 รางวัล ในการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี 2560 โดยเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร (https://science.yru.ac.th) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทหน่วยงานระดับคณะ และเว็บไซต์หลักสูตรชีววิทยา(https://science.yru.ac. th/biology2016) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทหน่วยงานระดับหลักสูตร  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯเหมา 2 รางวัลชนะเลิศ “THE PERF YRU 2017” สายวิชาการและสายสนับสนุน

December 28th, 2017 No Comments

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรของคณะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการโหวต The PERF YRU 2017 ทั้งสายวิชาการและสนับสนุน ได้แก่ ดร.ศิริชัย นามบุรี อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา และนายอนันท์ ดอเลาะ นักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ทั้งนี้ The PERF YRU 2017 ได้เปิดให้บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาร่วมโหวตโดยพิจารณาจาก P : Personality (แต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกดี) E : Ethics (มีคุณธรรม จริยธรรม) R : Relationship (มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี) และ F : Friendship (มิตรภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน)  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ประมวลภาพงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ 2561 คณะวิทย์ฯ

December 28th, 2017 No Comments

[ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เป็น Keynote speaker งาน International Conference on Mathematics Education, University of Muhammadiyah, อินโดนีเซีย

December 27th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติให้เป็น Keynote speaker ในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Mathematics Education ณ University of Muhammadiyah เมือง Malang ประเทศอินโดนีเซีย โดยในครั้งนี้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรได้พูดในหัวข้อ “Enhancing Mathematics Teachers’ TPACK through Lesson Study”  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมประจำภาคเรียนที่ 2/2560

December 21st, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เข้าร่วมประชุมประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร 5 โดยมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบจากคณบดี รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี เกี่ยวกับการสอน วิจัย บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการดำเนินงานอื่นๆ ในการนี้คณะได้มีการมอบรางวัล Best Practice in Teaching Award 2017 ประเภทอาจารย์ ได้แก่ ดร.ศิริชัย นามบุรี โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนของนักศึกษา และประเภทหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยดูจากความถี่ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับชาติ เพื่อประกาศเกียรติคุณของอาจารย์ รวมทั้งป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ ยกทีมประชาสัมพันธ์หลักสูตร เตรียมรับนักศึกษาตามระบบ TCAS 2561

December 20th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ได้แก่ อาจารย์เดียร์นา แม็ง อาจารย์บุคอรี มะตูแก อาจารย์นุชเนตร ตาเย๊ะ นายอับดุลรอฮิม เปาะแต และนางธัญรัตน์ ละอองอ่อน ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสตรีศาสนูปถัมภ์ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และโรงเรียนดำรงวิทยา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เพื่อมุ่งสร้างความเข้าใจระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 และแนะนำหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนในพื้นที่  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัด Farewell Party แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยน มุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมคู่วิชาการ

December 15th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม Farewell Party เพื่อเลี้ยงส่งนักศึกษาแลกเปลี่ยนแบบ sit-in program จาก Faculty of Mathematics and Natural Science, Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 40 คน ที่มาเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ระหว่างวันที่ 5-13 ธันวาคม 2560 โดยกิจกรรม Farewell Party ประกอบด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาและเคมีจากทั้ง 2 สถาบัน โดยกิจกรรมที่จัดในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง 2 ประเทศ รวมทั้งเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาของทั้ง 2 สถาบันอีกด้วย  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนชมวิดีทัศน์แนะนำเมืองยะลา ณ เทศบาลนครยะลา

December 14th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Mathematics and Natural Science, Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย เข้ารับชมวิดีทัศน์แนะนำจังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมอรุณสวัสดิ์ เทศบาลนครยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติรู้จักและมีทัศนคติที่ดีต่อเมืองยะลา ในการนี้ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรถือโอกาสมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แก่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา เนื่องในโอกาสใกล้วาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ เป็นเจ้าภาพในพิธีเปิดกิจกรรมซูรอสัมพันธ์ฮิจเราะห์ศักราช 1439

December 13th, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ฮิจเราะห์ศักราช 1439 ณ บริเวณหอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งจัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยมุสลิม โดยปีนี้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเป็นเจ้าภาพในพิธีเปิด และร่วมส่งหลักสูตรเข้าร่วมกวนอาซูรอ ประกอบด้วย กระทะ 1 คอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร กระทะที่ 2 ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป และวิทยาการธุรกิจสุขภาพ กระทะที่ 3 วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และจุลชีววิทยา กระทะที่ 4 เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร แขนงวิชาฮาลาล และกระทะที่ 5 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคมี และชีววิทยา นอกจากนี้ยังมีการประกวดโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทรสชาติ และประเภทความสวยงาม  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก UNY ส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์

December 13th, 2017 No Comments

ระหว่างวันที่ 5 – 13 ธันวาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมทางวิชาการและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนสาขาวิชา Biology Education, Chemistry Education และ General Science Education จาก Faculty of Mathematics and Natural Science, Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย โดยกิจกรรมที่จัดได้แก่ STEM education, Visit trip at Lampaya valley, Leaver transform, Thai dessert cooking, Visit trip in Mangrove, Visit trip at Masjid Kerisek, Pattani province central masjid and Sky […]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th