YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

คณะวิทย์ฯ ลงนามความร่วมมือด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษากับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

December 2nd, 2017 No Comments

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ ได้ลงนามความร่วมมือกับศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ในด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรได้ส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาในสาขาวิชาเคมี โดย ดร.อรวรรณ ทิพย์มณี ประธานหลักสูตรเคมี ได้มีการส่งนักศึกษามาฝึกอย่างต่อเนื่อง และภายใต้ความร่วมมือที่ทั้ง 2 หน่วยงานลงนามนี้ จะมีการส่งนักศึกษาในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รวมทั้งเตรียมการในการจัดการเรียนการสอนแบบ Work integrated Learning ในอนาคต  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

December 2nd, 2017 No Comments

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 57 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตจาก 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ช่วงการดำเนินกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้แนะนำแนวการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและออกฝึกสหกิจศึกษา และช่วงการแนะนำข้อมูลการจัดทำรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา โดยอาจารย์จุฑามาศ แก้วมณี หัวหน้างานจัดการศึกษา มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 204 คน เป็นนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพจำนวน 179 คน และออกฝึกสหกิจศึกษาจำนวน 25 คน การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการและตระหนักถึงความสำคัญของการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและออกฝึกสหกิจศึกษา […]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th