YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from January 2018

นักศึกษาฟิสิกส์ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 18

January 29th, 2018 No Comments

นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลการนำเสนองานประเภทโปสเตอร์ระดับดีมาก ในงานประชุมวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2561 จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์สำหรับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” โดยนายอัฟฮัม ซิลากง นางสาวนูรีฮัน ดีแม นายซูเบร มะสาพา นางสาวรอดียะห์ เจะแม และนายมูฮัมหมัด ยือลาแป มีอาจารย์โรสลีนา จาราแว และนายฮูเซ็ง ชายดานา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

AFHA Sport Game 2017 กีฬาสัมพันธ์เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์และวิทย์ฯอาหาร

January 29th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร “AFHA Sport Game 2017” ณ โรงยิมเนเซียม อาคาร Student Union มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหารร่วมการแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา รู้จักการมีน้ำใจนักกีฬา และถือเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬาจันทน์กะพ้อเกมส์เร็ว ๆ นี้  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

นักศึกษาวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 18

January 29th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง เข้าร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยผลงานของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลในการนำเสนอแบบโปสเตอร์ ได้แก่ ผลงานวิจัยเรื่อง “ศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระในผักแพว” โดยนางสาวนาดียะห์ เจะเตะ นางสาวพาดีลา มะนอ และนางสาวมารียัม จาโรง มีอาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นอกจากนี้ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลการประกวดเดือนในงานประชุมวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 นี้อีกด้วย  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน หนุน flagship ด้านการเกษตรและอาหารสมัยใหม่

January 22nd, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.ปรีดี โชติช่วง นายสุพจน์ อาวาส และ ผศ.ดร.อำนาจ ทองขาว พร้อมด้วยรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน โดยมีคณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์และสัตวศาสตร์ให้การต้อนรับ ในการนี้กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตาม flagship project ด้านการเกษตรและอาหารสมัยใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

นักศึกษาฟิสิกส์คว้า 2 รางวัล ในงาน “ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 61”

January 22nd, 2018 No Comments

นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมการประกวดผลงานวิชาการสิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาเขตภาคใต้ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ในงาน “ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ ประจำปี 2561” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใสใหญ่) ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 มีผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 80 ผลงาน โดยนักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์สามารถคว้ารางวัลได้ 2 เหรียญเงิน จาก 2 โครงการที่ส่งเข้าประกวด ได้แก่ ผลงานเรื่อง “เศรษฐศาสตร์การลงทุนเชื้อเพลิงอัดแท่งจากผักตบชวาและแกลบ” โดยนางสาวอัสมะ หะยีบากา และนางสาวนิฮาลีเมาะห์ ยูโซะ และผลงานเรื่อง “การพัฒนาคอนกรีตบล็อกจากแกลบผสมชานอ้อยเพื่อการประยุกต์ใช้ในชุมชน” โดยนางสาวนูรมา ดือแป และนางสาวรุสมีนา ดอเลาะ ทั้งสองผลงานมีอาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีคณะวิทย์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดอนาซีด YRU Culture Challenge

January 17th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดอนาซีด YRU Culture Challenge ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 40 ทีม  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสีเยี่ยมชมคณะวิทย์ฯ

January 17th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 คณะอาจารย์และนักศึกษากว่า 40 คน จากมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศกวางสี เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผูบริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ ยกทีมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดปัตตานี

January 17th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากร ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส และโรงเรียนส่งเสริมศาสน์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อมุ่งสร้างความเข้าใจระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2561 และแนะนำหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่นักเรียนในพื้นที่  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ต้อนรับอาจารย์ใหม่โอนย้ายมาจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา

January 9th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยอาจารย์นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ ประธานหลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ และอาจารย์นวรัตน์ ไวชมภู อาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมต้อนรับนางสุนีย์ เครานวล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ระดับชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดยะลา โอนมารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมเตรียมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

January 9th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในการประชุมเตรียมงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 (The 3rd National Conference on Science and Technology of Southern Network) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2561  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th