YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from February 2018

คณะวิทย์ฯ เป็นเจ้าภาพแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ มหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 9

February 27th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ มหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 9 ณ สนามกีฬากลาง สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเป็นเจ้าภาพการแสดงในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ มหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 9 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561 ภายใต้แนวคิด “พลังปัญญาชน เคียงข้างประชาชน สร้างสังคม สู่ประชาธิปไตย” มีการจัดการแข่งขัน 11 ประเภทกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล แชร์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน แฮนด์บอล กรีฑา และการแข่งขันกองเชียร์  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ นำโดยหลักสูตรวิทย์ฯ การอาหาร ร่วมด้วยหลักสูตรอื่นๆ จัดตลาดนัดความอร่อย ครั้งที่ 2

February 22nd, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรสัตวศาสตร์ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา และหลักสูตรจุลชีววิทยา จัดกิจกรรมตลาดนัดความอร่อย FST Market ครั้งที่ 2 ณ บริเวณทางเดินที่มีหลังคา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น ข้าวยำทอด หัวข้าวเกรียบปรุงรส สลัดแขกผัดสด น้ำข้าวโพด ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมตลาดนัดนักศึกษาจะจัดในทุกวันพุธสุดท้ายของเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงกันยายน 2561 เวลา 11.00 – 15.00 น.  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ มรย. มอ.ปัตตานี และ มนร. จับมือเฟ้นหาและพัฒนานักเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้มุ่งสู่ Olympic ในโครงการ Pre-Olympic วิชาการ 61

February 18th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประชุมร่วมกัน นำโดย ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี และ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมทั้งคณาจารย์จากทั้ง 3 สถาบัน ในโครงการพรีโอลิมปิกวิชาการประจำปี 2561 เพื่อค้นหาและพัฒนานักเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้สู่โอลิมปิก  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯร่วมกับภาคีเครือข่าย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดยะลา หนุนโครงการยะลาเมืองนักวิทย์

February 18th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประธานหลักสูตรเคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมภาคีเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์กับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดยะลา และเทศบาลนครยะลา เพื่อขับเคลื่อนโครงการยะลาเมืองนักวิทย์ฯ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์แนะแนว ณ โรงเรียนดรุณศาสน์

February 15th, 2018 No Comments

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกิจกรรมสัปดาห์แนะแนว ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนดรุณศาสน์ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้ส่งนักศึกษาจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 3 คน ได้แก่ นายอานัส เบ็ญฮาวัน นายศรายุทธ นวลแก้ว และนางสาวซอพียะห์ โต๊ะตียอ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์แนะแนว งานตลาดนัดวิชาการ โดยร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์และแนะแนวข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี ได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการธุรกิจสุขภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พลังงานทดแทน (หลักสูตรพัฒนา เริ่มเปิดสอนปี 2561 ) และในระดับปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ […]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนภักดีวิทยา

February 15th, 2018 No Comments

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ณ โรงเรียนภักดีวิทยา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรตามโครงการสรรหานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแนะแนวข้อมูลหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการธุรกิจสุขภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พลังงานทดแทน (หลักสูตรพัฒนา เริ่มเปิดสอนปี 2561) และในระดับปริญญาตรี 5 ปี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ศึกษา โดยมีตัวแทนจากหลักสูตรร่วมออกแนะแนว ได้แก่ ดร.อิมรอน มีชัย จากสาขาวิชาเคมี อาจารย์จารุ นิคม จากสาขาวิชาชีววิทยา อาจารย์คอสียาห์ สะลี จากสาขาวิชาจุลชีววิทยา […]

Tags:  

บุคลากรคณะวิทย์ฯ คว้า 3 รางวัลวันราชภัฏ 61

February 14th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดพิธีถวายราชสดุดีในหลวงรัชกาลที่ 9 วันราชภัฏ 61 : ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายในงานมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ รางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2560 และพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร รางวัลอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าดีเด่น เนื่องในวันราชภัฏ 61 ศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาชายแดนใต้ โดยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรได้รับรางวัล ดังนี้ – รางวัลดีเด่น (ประเภทอาจารย์) ได้แก่ ผศ.สุภา ยธิกุล จากหลักสูตรคณิตศาสตร์ – รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการสร้างและสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ อาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว จากหลักสูตรฟิสิกส์ – รางวัลดีเด่น (ประเภทนักศึกษา) ประเภทบุคคลด้านวิชาการและสังคม ได้แก่ นายแวอัสรี แวมายิ จากหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา […]

Tags:  

งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

February 13th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 (The 3rd National Conference on Science and Technology of Southern Network) ณ ห้องประชุมเซอรา อาคาร 24 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน และปาฐกถาพิเศษโดยศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในหัวข้อ “ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่นวัตกรรม สร้างมูลค่าเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มีผลงานวิจัยร่วมนำเสนอกว่า 140 ผลงาน ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ เป็นภารกิจหนึ่งของสถาบันการศึกษาที่เป็นการส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ โดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างมหาลัยราชภัฏและสถาบันภาคใต้ 2 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา […]

Tags:  

คณะวิทย์เตรียมหนุนเสริมเบตง เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ตอบความต้องการพื้นที่

February 8th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2561 ทีมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ลงพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อร่วมประชุมกับนายดำรงค์ ดีสกูล นายอำเภอเบตง และนายสมยศ เลิศลำยอง นายกเทศบาลเมืองเบตง เพื่อรับทราบความต้องการในพื้นที่ และได้สรุปประเด็นที่คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรจะร่วมพัฒนาเพื่อหนุนเสริมเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่นคัง ยั่งยืน ได้แก่ การจัดการขยะและแปรรูปขยะให้เป็นพลังงาน พลังงานในการเกษตรในจุดที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอนาคต สร้างคุณภาพในการผลิตอาหารถิ่นเพื่อส่งเสริมให้ได้ OTOP 5 ดาว แปรรูปอาหารถิ่นไก่เบตงเพื่อการส่งออกในและต่างประเทศ และปรับปรุงคุณภาพน้ำเสริมความเป็นเมืองสวยน้ำใส  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

หลักสูตรวิทย์ฯสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหลักสูตรเกษตรศาสตร์ จัดเวทีให้ความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ มุ่งเยาวชนชายแดนภาคใต้รักสิ่งแวดล้อม

February 4th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและหลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดเวทีให้ความรู้ เรื่องความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพแก่เยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th