YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from March 2018

คณะวิทย์ฯ ประชุมคณะกรรมการจัดทำ proceeding งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3

March 30th, 2018 No Comments

มื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำ proceeding งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำรูปเล่ม proceeding ให้เสร็จทันกำหนดเวลาที่ตั้งไว้  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ฯ การอาหาร ได้รับรางวัลดีมาก ในหัวข้อบทความวิจัยรับใช้สังคม งานประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10

March 29th, 2018 No Comments

ผศ.จริยา สุขจันทรา อ.สุธีรา ศรีสุข และ อ.กมลทิพย์ กรรไพเราะ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลดีมาก ในหัวข้อบทความวิจัยรับใช้สังคม งานประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 จากบทความวิจัยเรื่อง “การพัฒนายกระดับสถานประกอบการผลิตอาหารฮาลาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์เลือกผู้นำนักศึกษา 61

March 21st, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดเวทีแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายของผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ เวทีกิจกรรมหน้าอาคาร 5 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และ ผศ.อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา กล่าวแนะนำแนวทางการดำเนินกิจกรรมของผู้นำนักศึกษา ซึ่งในปีนี้มีผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งร่วมแสดงวิสัยทัศน์จำนวน 2 พรรค ได้แก่ พรรครวมใจจันท์กะพ้อ และพรรคความหวังราชภัฏ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมถอดบทเรียนจากกิจกรรมมหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 9

March 16th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยนายอนันท์ ดอเลาะ นักวิชาการศึกษา และทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมถอดบทเรียนจากกิจกรรมมหกรรมจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่ 9 ซึ่งมีประเด็นสำคัญในการพูดคุย ได้แก่ สรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค รายการวัสดุ/อุปกรณ์ของแต่ละฝ่าย งบประมาณ และข้อเสนอแนะ โดยข้อมูลที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งพัฒนาและยกระดับกิจกรรมนักศึกษาของคณะให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2561

March 9th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี หัวหน้างาน และประธานหลักสูตร ร่วมประชุมหารือในการกำหนดดัชนีชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จของงานในรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 1/2561 (1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) เพื่อหาข้อสรุป แนวทาง รวมทั้งรับทราบข้อตกลงและเกณฑ์ที่ตรงกันสำหรับชี้แจงอาจารย์ในหลักสูตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ และทีมงานหลักสูตรวิทยาการคอมฯ ลงพื้นที่ร่วมกับหลักสูตรเกษตรศาสตร์และสัตวศาสตร์ ขับเคลื่อน Smart farm แม่ลาน

March 1st, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นำทีมผู้บริหารคณะ พร้อมด้วยคณาจารย์จากหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เกษตรศาสตร์ และสัตวศาสตร์ ลงพื้นที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วิทยาเขตแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี เพื่อเตรียมขับเคลื่อนการเป็น Smart farm เริ่มจากทำระบบ Auto feeding ทั้งพืชและสัตว์ และใช้ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมงาน Routine แทนมนุษย์ อาทิเช่น การให้อาหารสัตว์ การควบคุมระบบไฟ และการรดน้ำพืช  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th