YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from April 2018

คณะวิทย์ฯ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2561

April 30th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน มีคณะกรรมการประจำคณะและตัวแทนอาจารย์จากหลักสูตรเข้าร่วมประชุมและชี้แจงผลการดำเนินงาน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ ร่วมพิธีเปิดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 3

April 30th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรฟิสิกส์ เคม ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ ร่วมพิธีเปิดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 3 ค่ายที่ 1 ณ ห้องประชุมติงเซียง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี นายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสรรหาและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จึงได้จัดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการสำหรับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 3 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและปลูกฝังทัศนคติทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เสาะแสวงหา สนับสนุนและให้ปัญหาที่ท้าทายแก่นักเรียนผู้มีอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา พร้อมส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต การทำงานเป็นทีมและสร้างมิตรภาพระหว่างนักเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในพื้นที่ […]

Tags:

นักศึกษาสัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และวิทย์ฯการอาหาร ร่วมศึกษาและเรียนรู้ในโครงการ STA Agro Sit-in Summer Camp

April 25th, 2018 No Comments

นักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา STA Agro Sit-in Summer Camp ณ Faculty of Agro-based Industry, University Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 16-27 เมษายน 2561 โดยได้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ อาทิเช่น การทำ LAB เพื่อหา DNA ของกล้วย กิจกรรมปลูกต้นกล้วยจำนวน 100 ต้น พร้อมศึกษาการปลูกพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เช่น เงาะ ทุเรียน เป็นต้น การทำ LAB แปรรูปอาหาร ประกอบด้วย การจัดแพ็คเกจ การทำกีวี่และฟักทองอบแห้ง และการทำแย้มส้ม พร้อมนำเสนอโดยใช้ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ได้ไปทัศนศึกษา ณ วิทยาเขตต่าง ๆ ของ University […]

Tags:

นักศึกษาสัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และวิทย์ฯการอาหาร ร่วมโครงการ STA Agro Sit-in Summer Camp

April 16th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมส่งนักศึกษาจากทั้ง 3 หลักสูตร จำนวน 25 คน ไปแลกเปลี่ยนตามโครงการ STA Agro Sit-in Summer Camp ณ Faculty of Agro-based Industry, University Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 16-27 เมษายน 2561  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:

คณบดีคณะวิทย์ฯ พบปะคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาชุดใหม่

April 9th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วย ผศ.อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ร่วมประชุมพบปะคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรชุดใหม่ เพื่อร่วมพูดคุยและวางแผนการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:

คณะวิทย์ฯ ประชุมจัดทำแผนแม่บทเพื่อความเป็นเลิศด้านการเกษตรและอาหารสมัยใหม่

April 5th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนแม่บทเพื่อความเป็นเลิศด้านการเกษตรและอาหารสมัยใหม่ ณ ศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2561 – 2570) โดยมี ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน มีคณบดี รองคณบดี และคณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์ และสัตวศาสตร์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th