YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from May 2018

รองคณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมประจำปีโครงการเครือข่ายความร่วมมือ 7 สถาบัน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

May 22nd, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุมประจำปีโครงการเครือข่ายความร่วมมือ 7 สถาบัน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หาแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) และกำหนดกิจกรรมในปีการศึกษา 2561 ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนานักศึกษา [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมประธานหลักสูตร

May 22nd, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมประธานหลักสูตร ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 เพื่อชี้แจงและปรึกษาหารือการดำเนินงานของคณะ โดยมี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี เป็นประธาน มีรองคณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรเข้าร่วม [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ร่วมโครงการสร้างเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สถาบัน

May 22nd, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยอาจารย์จุฑามาศ แก้วมณี หัวหน้างานจัดการศึกษา นางสาวศศิธร วิโนทัย นักวิชาการศึกษษ และนายอนันท์ ดอเลาะ นักวิชาการศึกษษ นำตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7 สถาบัน กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเครือข่าย 7 สถาบัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีคณาจารย์และตัวแทนสโมสรนักศึกษาจาก 7 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของสโมสรนักศึกษาของแต่ละสถาบัน กิจกรรมเยาวชนจิตอาสารักษ์ป่าชายเลน กิจกรรมสืบและสานตำนานวัฒนธรรมพื้นถิ่น และศึกษาเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ร่วมค่ายแนะแนวเชิงปฏิบัติการเลือกเรียนคณะที่ใช่สู่อาชีพที่ฝัน

May 16th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยคณาจารย์และหลักสูตรทุกหลักสูตร ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโครงการค่ายแนะแนวเชิงปฏิบัติการเลือกเรียนคณะที่ใช่สู่อาชีพที่ฝัน ณ ห้องประชุมหลานซา อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMP) ทั้ง 6 โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ในการนี้ ผศ.อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ร่วมพบปะนักเรียนและให้คำแนะนำในการศึกษาต่อ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมชี้แจงนโยบายการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพสำหรับอาจารย์ผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2561

May 11th, 2018 No Comments

ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชิญประชุมอาจารย์ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานไม่เกิน 3 ปี เพื่อรับทราบนโยบายการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพสำหรับอาจารย์ผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ชี้แจงข้อมูลและนโยบายการเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพสำหรับอาจารย์ผู้สอน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนที่ยังขาดประสบการณ์ตามวิชาชีพได้เพิ่มประสบการณ์วิชาชีพและนำความรู้ รวมถึงประสบการณ์ที่ได้รับมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องเหมาะสมกับประสบการณ์ตามวิชาชีพที่นักศึกษาเข้าศึกษา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

อาจารย์หลักสูตรเคมีได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28

May 10th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2561 ดร.อรวรรณ ทิพย์มณี ประธานหลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคั่งและยั่งยืน” ณ โรงแรมบีพีสมิหลา จังหวัดสงขลา โดยได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากผลงานวิจัยเรื่อง “PNA-DNA Hybridization Detection with One-step Electrodeposition using Nanomaterials Modified Gold Electrode” และได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารทักษิณฉบับพิเศษ (TCI กลุ่ม 1) เป็น 1 ใน 20 เรื่องที่ผ่านการพิจารณาจากทั้งหมด 385 เรื่อง  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ ร่วมงาน 5th International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science ณ ประเทศอินโดนีเซีย

May 8th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมงานประชุมวิชาการ 5th International Conference on Research, Implementation and Education of Mathematics and Science (ICRIEMS 2018) ณ Eastparc Hotel, Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย มีบทความร่วมนำเสนอจำนวน 8 บทความ ซึ่งรายงานการประชุมวิชาการอยู่ในฐานข้อมูล scopus (SCOPUS indexed proceeding) โดย ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้รับเชิญเป็น invited speaker บรรยายเรื่อง “Teaching Mathmetics in the 21st century. Fostering Mathematics Teachers’ TPACK through a Learning Community”  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการวิจัยกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

May 2nd, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ผศ.อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนและหาแนวทางเกี่ยวกับการวิจัยและการจัดกิจกรรมนักศึกษากับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมวิทย์สู่โลกกว้าง ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

May 2nd, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมวิทย์สู่โลกกว้าง ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากรผู้ให้การแนะแนวได้รับเกียรติจากคุณทัศไนย เหมือนเสน รองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด และคุณกุสุมา วงษ์ตานี จัดหางานจังหวัดยะลา มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 12 สาขาวิชา และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 3 สาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรม อาจารย์จุฑามาศ แก้วมณี หัวหน้างานจัดการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อแนะแนวเทคนิคการสมัครและการเตรียมความพร้อมสำหรับการหางานในปัจจุบัน จากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ได้แก่ รองประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค […]

Tags:  

พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

May 1st, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคาร 25 จัดโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 163 คน ประกอบด้วย นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์จำนวน 46 คน และเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 117 คน จาก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนดำรงวิทยา โรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา และโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อาจารย์อับดุลเลาะ บากา อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดในการแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ และฝึกออกแบบและเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th