YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from June 2018

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

June 29th, 2018 No Comments

ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รหัส 58 จาก 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 119 คน เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งเป็นการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 45 คน และออกฝึกสหกิจศึกษาจำนวน 74 คน ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา อาจารย์จุฑามาศ แก้วมณี หัวหน้างานจัดการศึกษา แนะนำแนวการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ข้อมูลการนำเสนอรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์คว้า 2 รางวัล ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4

June 25th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 หลักสูตรฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยสามารถคว้า 2 รางวัลจากการนำเสนองานวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ระดับดีมาก จาการนำเสนองานวิจัยภาคโปสเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “การศึกษาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการสังเคราะห์ถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร” โดยนางสาวอานีสะ หะยีดือราแม นางสาววันอานีตา ฮะซา อาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว และ ดร.ปาวีณา ดุลยเสรี รางวัลชมเชย จาการนำเสนองานวิจัยภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “การวิเคราะห์ภาพถ่ายของระบบดาวคู่แบบแตะกัน DFHYA โดยใช้เทคนิคซีซีดีโฟโตเมตรี” โดยอาจารย์สมกรณ์ ชัยวรากรณ์ นางสาวณาซูลา มะนา และนางสาวนูรีฮัน เปาะอีแตเยะ [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะวิทย์ฯ สอบผ่านข้อเขียนครูคืนถิ่น 33 คน

June 25th, 2018 No Comments

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สอบผ่านข้อเขียนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 จำนวน 33 คน โดยแยกตามหลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 13 คน ชั้นปีที่ 2 จำนวน 2 คน และชั้นปีที่ 3 จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 17 คน หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 1 จำนวน 6 คน ชั้นปีที่ 2 จำนวน 8 คน และชั้นปีที่ 3 จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 2 จำนวน 1 คน […]

Tags:  

สโมสรนักศึกษาคณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมละศีลอด

June 14th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมละศีลอด ณ บริเวณลานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี กล่าวให้โอวาท มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ปีการศึกษา 2560-2561 และศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีตรวจเยี่ยมและให้ข้อเสนอแนะการปรับภูมิทัศน์บริเวณคณะวิทย์ฯ

June 14th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตรวจเยี่ยมและให้ข้อเสนอแนะการปรับภูมิทัศน์บริเวณอาคาร 5 และอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาคว้ารางวัลชนะเลิศโครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest 2018)

June 12th, 2018 No Comments

นายอับดุลการีม มะดีเยาะ นักศึกษาชั้นปี 5 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้ารางวัลชนะเลิศในประเภท “Cloud M Learning Innovation and Fun for Thailand 4.0 Award” โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest 2018) ของสมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย โดยมี ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา เป็นตัวแทนรับรางวัลดังกล่าวในงานสัมมนา BIDC 2018 (Bangkok International Digital Content Festival 2018 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมพัฒนาและบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับศาสตร์พระราชา

June 4th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมพัฒนาและบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักศึกษารหัส 59 และ 60 จากทุกหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อ “บูรณาการความรู้กับศาสตร์พระราชา” โดยนายพินัย แก้วจันทร์ การบรรยายในหัวข้อ “ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน” โดยนายอาสมิง ปูลา และแบ่งกลุ่มจัดกิจกรรมนอกสถานที่ ณ ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โรงเรียนม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และโรงพยาบาลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมนักศึกษา ประจำปี 2561

June 4th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมนักศึกษา ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “บูรณาการวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหาชุมชน” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยใช้ชั้นปีเป็นฐาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร 5 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โดยมีผลงานนำเสนอแบบบรรยาย จำนวน 9 เรื่อง และนำเสนอแบบโปสเตอร์ จำนวน 8 เรื่อง ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะกระบวนการโดยนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th