YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from July 2018

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปฐมนิทเศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yogyakarta State University อินโดนีเซีย

July 26th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Faculty of Mathematics and Natural sciences (FMNS), Yogyakarta State University Indonesia จำนวน 16 คน ซึ่งจะเรียนแบบ transfer credit ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 1 ภาคการศึกษา ในหลักสูตรฟิสิกส์ ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยมี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี ประธานหลักสูตรและคณาจารย์จากทั้ง 3 หลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรม  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ และคณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์เจรจาความร่วมมือกับ Universiti Sultan Zainal Abidin ทำ Student Mobility

July 25th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหารและคณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์ ได้แก่ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับผู้บริหารและคณาจารย์ Faculty of Informatic and Computing, Universiti Sultan Zainal Abidin ประเทศมาเลเซีย โดยเตรียมการในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแบบ tranfer credit และการทำวิจัยร่วม โดยจะเริ่มแลกเปลี่ยนนักศึกษาครั้งแรกในเดือนมกราคม 2562  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรม “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า”

July 25th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 261 บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกิจกรรม “ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กว่าพันคน รวมพลังปล่อยขบวนจิตอาสาพร้อมกันมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง โดยช่วงเช้า มีกิจกรรมเครือข่ายจิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กิจกรรมการแสดงเทิดไท้องค์ราชัน และช่วงบ่ายกิจกรรมลงพื้นที่ “ราชภัฏอาสา ทำความดีเพื่อแผ่นดิน” Big Cleaning บริเวณภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ลงพื้นที่ ณ มัสยิดหมู่ที่ 4 ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างคนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏจะได้มีส่วนร่วมทำความดีด้วยหัวใจ บำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม ทำงานจิตอาสาด้านต่าง ๆ […]

Tags:  

นักศึกษาคณะวิทย์ฯ ร่วมโครงการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาบ้านเกิด (Big Clening Day)

July 25th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมโครงการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาบ้านเกิด (Big Clening Day) ซึ่งจัดโดยเทศบาลนครยะลา ณ บริเวณถนนเทศบาล 6 ปากซอย 2  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คว้า 2 รางวัล บทความดีเด่น งานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 RMUTRcon

July 20th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 อาจารย์อิสมาแอ ล่าเตะเกะ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 RMUTRcon การบูรณาการความรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน “The Integration of Knowledge for Sustainable Society” ณ อาคารสัมมนาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยสามารถคว้า 2 รางวัล บทความระดับดีเด่นสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง “แอพพลิเคชั่นการบันทึกการเข้าชั้นเรียนด้วยบาร์โค้ดในรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป โดยอาจารย์อิสมาแอ ล่าเตะเกะ อาจารย์อับดุลเลาะ บากา นายอิสมาแอ กือจิ และนางสาวการีมะห์ สะดียามู และงานวิจัยเรื่อง “แอพพลิเคชั่นจันทน์กะพ้อเกมส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา” โดยอาจารย์อิสมาแอ ล่าเตะเกะ นายอับดุลบาซิ สะแม็ง และนางสาวฟานาเดีย สะอิ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ พบปะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yogyakarta State University อินโดนีเซีย

July 19th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วย ดร.วารุณี หะยีมะสาและ ประธานหลักสูตรชีววิทยา ดร.ดาริกา จาเอาะ ประธานหลักสูตรฟิสิกส์ อาจารย์ปิยศิริ สุนทรนนท์ และ ดร.ปัทมา พิศภักดิ์ อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมต้อนรับและพบปะนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านการเรียนการสอนระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมีนักศึกษาจาก Faculty of Mathematics and Natural sciences (FMNS), Yogyakarta State University Indonesia จำนวน 16 คน ซึ่งจะเรียนแบบ transfer credit ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 1 ภาคการศึกษา ในหลักสูตรฟิสิกส์ ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โชว์ผลิตภัณฑ์ ในงาน Food Plus and Story

July 18th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมนานัส ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงาน “Food plus and story” คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา สุขจันทรา อาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการ รวมทั้งจัดแสดงผลิตภัณฑ์อันเป็นผลลัพธ์จากโครงการการพัฒนายกระดับการผลิตอาหาร (OTOP) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยใช้ชื่องานว่า “Food plus and story” ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการประกอบอาชีพของเยาวชนและประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 3 หน่วยงานหลัก คือ สภาความมั่นคงแห่งชาติ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้ การดำเนินโครงการประกอบด้วยกิจกรรม 2 […]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ Up Level Your Soft Skill

July 11th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ “Up Level Your Soft Skill” ภายใต้โครงการพัฒนา Soft Skill โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 รหัส 60 และ 61 จากทุกหลักสูตร จำนวน 780 คน เข้าร่่วมกิจกรรม มีทีมวิทยากรนำโดยนายอานัส เบ็ญฮาวัน และนายสารยุทธ นวลแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากหลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะและวิธีปฏิบัติตนในการพัฒนาบุคลิกภาพและการวางตัวให้เหมาะสม ประกอบด้วย บุคลิกภาพภายนอก ได้แก่ การแต่งกาย รูปร่างหน้าตา กิริยาท่าทาง การพูด และบุคลิกภาพภายใน ได้แก่ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความซื่อสัตย์ ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ ภาวะความเป็นผู้นำ การทำงามเป็นทีม […]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมบุคลากรประจำภาคเรียนที่ 1/2561

July 9th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมบุคลากรประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร 5 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับบุคลากรที่จบการการศึกษาระดับปริญญาเอก และแนะนำบุคลากรใหม่ โดยมี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี และผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีร่วมชี้แจง  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

นักศึกษาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา คว้า 2 รางวัลในงานมหกรรมวิชาการและประกวดผลงานวิชาการจังหวัดยะลา ปี 2561

July 5th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิชาการและประกวดผลงานวิชาการจังหวัดยะลา ปี 2561 ณ โรงแรมปาร์ควิว จังหวัดยะลา โดยสามารถคว้าได้ 2 รางวัล ได้แก่ – นางสาวนุรไอนี เลาะยะผา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทบรรยาย ในวิจัยกลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง (ศสม.) จากผลงานวิจัยเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงและความสัมพันธ์ระหว่างการปนเปื้อนปริมาณโลหะหนักในพื้นที่แหล่งรับน้ำธรรมชาติในตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา” – นางสาวอิสติณนา มูหะมัด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทบรรยาย จากผลงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียของอาหารที่วางขายในอำเภอรามัน จังหวัดยะลา” [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th