YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from September 2018

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ

September 27th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน มี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี คณะกรรมการบริหารวิชาการ และประธานหลักสูตร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 ซึ่งวาระการประชุมเกี่ยวกับผลการรับนักศึกษาระบบ Thai University Center Admission System (TCAS) ปีการศึกษา 2561 และจำนวนนักศึกษาที่ลดลง นอกจากนี้ได้มีการพูดคุยถึงแนวทางการปรับปรุงหลักสูตร และแนวทางการรับนักศึกษาตามระบบ Thai University Center Admission System (TCAS) ปีการศึกษา 2562  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:

คณะวิทย์ฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

September 26th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 โดยมี ผู้เกษียณอายุราชการ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม 2 และบริเวณอาคาร 5 โดยในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรมีบุคลากรเกษียณอายุราชการ จำนวน 3 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภา ยธิกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรคณิตศาสตร์ อาจารย์นิธิ พลไชย อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่ นางวรรณา กมลเจริญ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:

คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2561

September 24th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2561 โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยมีวาระนำเสนอรายงานผลงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีงบประจำปีการศึกษา 2560 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2561 รายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และรายงานผลการปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 และวาระเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 แผนพัฒนานักศึกษา แผนงานบริการวิชาการ และแผนงานวิจัย  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง ประจำปีการศึกษา 2561

September 19th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพี่สอนน้อง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมติงเซียง อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมพี่สอนน้องจัดให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เคมีพื้นฐาน และแคลคูลัส ตามแผนการเรียน และนักศึกษาที่สนใจจากหลักสูตรฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และคณิตศาสตร์ ซึ่งรายวิชาแคลคูลัสจัดติวทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานและเคมีพื้นฐานจัดติวทุกวันพุธ เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 24 ตุลาคม 2561 โดยเปิดโอกาสให้รุ่นพี่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ตามความถนัด และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้กับรุ่นน้องได้มีความเข้าใจในเนื้อหารายวิชามากยิ่งขึ้น  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:

นักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดกิจกรรมโครงการเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8

September 18th, 2018 No Comments

นางสาวฮานิฟา สะตะยอ นางสาวฮายาตี อาลีกาจิ นายอิสมันตร์ มะเกะ และนายมะยากี คาเร็ง นักศึกษาหลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้ชื่อทีม เกษตรพระราชา มรย. ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดกิจกรรมโครงการเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 8 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการต่อเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) จากผลงานเรื่อง “โครงการแหล่งเรียนรู้เกษตรผสมผสานในพื้นที 1 ไร่” โครงการเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 8 ขึ้น จัดขึ้นเพื่อเป็นการขยายผลการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ แก่ตัวแทนสถาบันการศึกษา ซึ่งจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ซึ่งเป็นการให้ความรู้เชิงบูรณาการผสมผสานการเรียนรู้จากพื้นที่จริง จะทำให้การถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนที่อยู่ในสถาบันการศึกษาได้อย่างถูกต้องกว้างขวางยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการจุดประกายความคิดที่จะสามารถนำผลสำเร็จของโครงการไปประยุกต์ปฏิบัติได้จริงทั้งต่อการศึกษาและการดำรงชีวิตให้บังเกิดความมั่นคงและยั่งยืนในสังคมสืบต่อไป  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนำเสนอไอเดียการแก้ปัญหานาร้าง

September 10th, 2018 No Comments

นางสาวฟารีดา ทาเฮ นางสาวรอยฮาน แวนาแว นางสาวฮาสานี โตะกูตือเงาะ และนางสาวกัรตีนี ยาโงะ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนำเสนอไอเดียการแก้ปัญหานาร้าง โดยใช้หลักการบริหารจัดการและ Startup ในงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเซาเทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 โดยมีอาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th