YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง ประจำปีการศึกษา 2561

September 19th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพี่สอนน้อง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมติงเซียง อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมพี่สอนน้องจัดให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน เคมีพื้นฐาน และแคลคูลัส ตามแผนการเรียน และนักศึกษาที่สนใจจากหลักสูตรฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และคณิตศาสตร์ ซึ่งรายวิชาแคลคูลัสจัดติวทุกวันจันทร์และพฤหัสบดี รายวิชาฟิสิกส์พื้นฐานและเคมีพื้นฐานจัดติวทุกวันพุธ เริ่มตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน – 24 ตุลาคม 2561 โดยเปิดโอกาสให้รุ่นพี่ได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ตามความถนัด และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้กับรุ่นน้องได้มีความเข้าใจในเนื้อหารายวิชามากยิ่งขึ้น  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th