YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from October 2018

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับและรับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับหลักสูตร

October 26th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการกำกับและรับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน มีประธานหลักสูตรและผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์แต่ละหลักสูตรเข้าร่วมประชุม โดยมีทีมงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานเว็บไซต์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของหน่วยงานระดับหลักสูตร  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมจัดทำแผนและมาตรการการลดขยะ

October 26th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมจัดทำแผนและมาตรการการลดขยะ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่ Green U ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Green YRU Project ณ ห้องประชุมกลาดี  อาคาร 20 โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดี เป็นประธาน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณธวิทย์ฯ จัดประชุมเตรียมงาน STA YRU Mini Marathon 2019

October 26th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมเตรียมงาน STA YRU Mini Marathon 2019 วิทย์ฯ มรย. มินิมาราธอน ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 27 มกราคม 2562 โดยมี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี เป็นประธาน มีคณะกรรมการจัดงานร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดอบรมปฏิบัติการก้าวแรกสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ

October 24th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการก้าวแรกสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของนักวิจัยและนักสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร 5 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีวิทยากร ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา เกิดนิยม อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาจารย์ ดร.ปาวีณา ดุลยเสรี หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นนักวิจัยแบบมืออาชีพและเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวิชาการให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยมีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา รับทุน “เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018” จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

October 22nd, 2018 No Comments

นายอับดุลการีม มะดีเยาะ นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับทุน “เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018” จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยได้รับมอบทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็นเยาวชนตัวอย่าง  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมถอดบทเรียนงานพัฒนานักศึกษา

October 19th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมถอดบทเรียนงานพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน มีทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

October 18th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมี ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธาน มีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัย งบบำรุงการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440

October 17th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นักศึกษาและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440/2561 ณ บริเวณลานจอดรถ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งจัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่ออนุรักษ์สืบสานและคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยมุสลิม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา ให้เกิดความรักใคร่ ปรองดอง สมานฉันท์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากหลักสูตรต่างๆ ทั้ง 4 คณะ มาร่วมกวนอาซูรอ ทั้งหมด 50 กระทะ และในปีนี้มีการประกวด ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทรสชาติ และประเภทสร้างสรรค์ ซึ่งใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาบนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหน และสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมเตรียมงาน STA YRU Mini Marathon 2019

October 12th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมเตรียมงาน STA YRU Mini Marathon 2019 วิทย์ มรย. มินิมาราธอน ซึ่งกำหนดจัดในวันที่วันที่ 27 มกราคม 2562 โดยมี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี เป็นประธาน มีคณะกรรมการจัดงานร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:

คณบดีคณะวิทย์ฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้

October 11th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านมาตรฐานการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคใต้ ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง และ ดร.ซันวานี จิใจ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐานและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th