YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ

October 10th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี เป็นประธาน มีรองคณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี หัวหน้างาน และประธานหลักสูตร เข้าร่วมประชุม มีวาระการประชุมนำเสนอเพื่อทราบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2562 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น กิจกรรมกีฬา STA 2018 แผนพัฒนาบุคลากรคณะ การจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย บกศ.ประจำปี 2562 แผนการปรับปรุงการประเมินคุณภาพการศึกษา 2561 และการจัดส่งหนังสือราชการ พร้อมด้วยวาระนำเสนอเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการ รายงานพัสดุ-ครุภัณฑ์ประจำปี 2561 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 การประเมินผลกิจกรรมของหลักสูตรตามกรอบ TQF และการจัดส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th