YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440

October 17th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นักศึกษาและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ฮิจเราะห์ศักราช 1440/2561 ณ บริเวณลานจอดรถ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งจัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่ออนุรักษ์สืบสานและคงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยมุสลิม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา ให้เกิดความรักใคร่ ปรองดอง สมานฉันท์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากหลักสูตรต่างๆ ทั้ง 4 คณะ มาร่วมกวนอาซูรอ ทั้งหมด 50 กระทะ และในปีนี้มีการประกวด ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทรสชาติ และประเภทสร้างสรรค์ ซึ่งใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาบนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหน และสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th