YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

คณะวิทย์ฯ จัดอบรมปฏิบัติการก้าวแรกสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ

October 24th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการก้าวแรกสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของนักวิจัยและนักสร้างสรรค์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร 5 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ เป็นประธานในพิธีเปิด มีวิทยากร ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สายประสิทธิ์ เกิดนิยม อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา เกิดนิยม อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาจารย์ ดร.ปาวีณา ดุลยเสรี หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นนักวิจัยแบบมืออาชีพและเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านวิชาการให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร โดยมีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th