YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการกำกับและรับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับหลักสูตร

October 26th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมคณะกรรมการกำกับและรับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน มีประธานหลักสูตรและผู้รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์แต่ละหลักสูตรเข้าร่วมประชุม โดยมีทีมงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดย ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมชี้แจงเกณฑ์มาตรฐานเว็บไซต์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของหน่วยงานระดับหลักสูตร  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมจัดทำแผนและมาตรการการลดขยะ

October 26th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมประชุมจัดทำแผนและมาตรการการลดขยะ เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าสู่ Green U ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Green YRU Project ณ ห้องประชุมกลาดี  อาคาร 20 โดยมี ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดี เป็นประธาน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณธวิทย์ฯ จัดประชุมเตรียมงาน STA YRU Mini Marathon 2019

October 26th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมเตรียมงาน STA YRU Mini Marathon 2019 วิทย์ฯ มรย. มินิมาราธอน ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 27 มกราคม 2562 โดยมี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี เป็นประธาน มีคณะกรรมการจัดงานร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th