YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from November 2018

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรม Science Laboratory Camp

November 29th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561 ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรม Science Laboratory Camp ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร 5 และอาคาร 9 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์จากคณาจารย์และนักศึกษาจาก 4 หลักสูตร ประกอบด้วย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และจุลชีววิทยา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมจัดเรียงลำดับครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563

November 27th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ดำเนินการประชุมจัดเรียงลำดับครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมี ดร.ลิลลา อุดลยศาสน์ คณบดี เป็นประธาน มีรองคณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี และประธานหลักสูตรร่วมประชุมพิจารณา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมการดำเนินโครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดด้วย STEAM ศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

November 26th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดประชุมการดำเนินโครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดด้วย STEAM ศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยเชิญตัวแทนคณะกรรมการของแต่ละหลักสูตร ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์ศึกษา ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูต้นแบบและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง STEAM ศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2561

November 21st, 2018 No Comments

ฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา แนะนำแนวการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา และแนะนำข้อมูลการจัดทำรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา โดยอาจารย์จุฑามาศ แก้วมณี หัวหน้างานจัดการศึกษา มีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 รหัส 58 จาก 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 197 คน เข้าร่วมกิจกรรม แบ่งเป็นการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน 175 คน และออกฝึกสหกิจศึกษา จำนวน 22 […]

Tags:  

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมอบรมการใช้งานเว็บไซต์ CMS เพื่อขับเคลื่อนเว็บไซต์หน่วยงานระดับหลักสูตร

November 20th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมอบรมการใช้งานเว็บไซต์ CMS เพื่อขับเคลื่อนเว็บไซต์หน่วยงานระดับหลักสูตร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 06-605 โดยได้รับเกียรติจากคุณฟาติน สะนิ เป็นวิทยากร  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา และโรงเรียนสมานมิตรวิทยา

November 13th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 คณาจารย์จากหลักสูตรต่างๆ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนศรีฟารีดาบารูวิทยา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และโรงเรียนสมานมิตรวิทยา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เพื่อประชาสัมพันธ์และนำเสนอความพร้อมของหลักสูตรในการรับนักศึกษาตามระบบ TCAS ประจำปี 2562  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนมุสลิมบำรุง และโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ

November 12th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 คณาจารย์จากหลักสูตรต่างๆ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนมุสลิมบำรุง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา และโรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อประชาสัมพันธ์และนำเสนอความพร้อมของหลักสูตรในการรับนักศึกษาตามระบบ TCAS ประจำปี 2562  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ ผศ.ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล ได้รับรางวัลในงานคืนสู่เหย้า 50 ปี ศึกษาศาสตร์ มอ.

November 12th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธัญญะศิริกุล ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ได้รับรางวัล “ครูดี 50 ปี ศึกษาศาสตร์” ในงานคืนสู่เหย้า 50 ปี ศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมแผนงานจราจรและความปลอดภัย โครงการ STA@YRU Mini Marathon 2019

November 9th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ผศ.อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วย ร.ต.อ.ธรพัส ภิรมย์สุข รอง สวป.สภ.เมือง ยะลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมแผนงานจราจรและความปลอดภัย ในการจัดโครงการ STA@YRU Mini Marathon 2019 (วิทย์ฯ มรย.มินิมาราธอน 2019) ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมปฐมนิเทศนักวิจัย

November 9th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในการจัดประชุมปฐมนิเทศนักวิจัย ให้แก่หัวหน้าโครงการวิจัย งบบำรุงการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 17 คน ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจแนวทางในการวิจัย ส่งผลงานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการวิจัยในการพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองและพัฒนาสังคม  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th