YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from December 2018

ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่หน่วยงานต่างๆ

December 28th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นำทีมผู้บริหารและบุคลากร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิทย์ฯ ลงพื้นที่แปลงสาธิตตัวอย่างแก้ปัญหากล้วยหินติดเชื้อ ณ ตำบลบุดี จังหวัดยะลา

December 26th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วย ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง รองคณบดีฝ่ายฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ลงพื้นที่แปลงสาธิตตัวอย่างแก้ปัญหากล้วยหินติดเชื้อ ณ ตำบลบุดี จังหวัดยะลา ซึ่งเป็นแปลงสาธิตของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ปัจจุบันมีกล้วยหินประมาณ 70 ต้น ติดโรคใบเหี่ยวแล้ว คาดว่าภายใน 6 เดือนเห็นผลสำเร็จของงานวิจัย  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

อาจารย์หลักสูตรสัตวศาสตร์รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ดีเด่น การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

December 22nd, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 อาจารย์บุคอรี มะตูแก อาจารย์ประจำหลักสูตรสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ดีเด่น จากผลงานวิจัยเรื่อง “ทัศนคติและการยอมรับการเลี้ยงแกะของผู้เลี้ยงแพะในจังหวัดยะลา” ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 “การบูรณาการสหวิทยาการกับอิสลามานุวัตรสู่การสร้างสันติภาพและสังคมคุณธรรมอย่างยั่งยืน” ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ Happy New Year 2019

December 21st, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง 05-309 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ Happy New Year 2019 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริชัย นามบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นการขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงาน โดยมีการลุ้นรางวัลมากมายจากผู้บริหาร อาทิเช่น สร้อยทองคำ จักรยาน และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEAM ศึกษา (หลักสูตรแม่ไก่)

December 13th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEAM ศึกษา (หลักสูตรแม่ไก่) ภายใต้โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดด้วย STEAM ศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีตัวแทนคณาจารย์จากแต่ละหลักสูตรเข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป หลักสูตรคณิตศาสตร์ หลักสูตรฟิสิกส์ หลักสูตรเคมี หลักสูตรชีววิทยา และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชคชัย ยืนยง และคุณนพพร แสงอาทิตย์ เป็นวิทยากร การอบรมในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 เพื่อพัฒนาครูอาจารย์ (หลักสูตรแม่ไก่) ให้มีองค์ความรู้ทางด้านการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง STEAM ศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่นำมาใช้กับเยาวชนในยุคนี้ โดยกิจกรรมแรกของโครงการที่ได้จัดอบรมในวันนี้นับเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญของการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพ เพื่อนำไปสู่กระบวนการต่อยอดสู่ครูต้นแบบสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามแนวทาง STEAM ศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด ในเขตพื้นที่ […]

Tags:  

ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ มอบเสื้องาน STA@YRU Mini Marathon 2019 (วิทย์ฯ มรย.มินิมาราธอน 2019) แก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

December 12th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยและการเกษตร นำโดย ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี และผู้อำนวนการสำนักงานคณบดี มอบเสื้องาน STA@YRU Mini Marathon 2019 (วิทย์ฯ มรย.มินิมาราธอน 2019) แก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อร่วมเป็นเกียรติในงาน STA@YRU Mini Marathon 2019 (วิทย์ฯ มรย.มินิมาราธอน 2019) ณ ห้องรับรองมูลนิธิ 80 ปี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กิจกรรม STA@YRU Mini Marathon 2019 (วิทย์ฯ มรย.มินิมาราธอน 2019) กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562 โดยแบ่งออกเป็น 2 รายการ คือ รายการ Mini […]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ร่วมประชุมความร่วมมือการเรียนการสอนและงานวิจัยกับ University Technology Mara ประเทศมาเลเซีย และ Universitas Islam Riau ประเทศอินโดนีเซีย

December 7th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาจาก University Technology Mara ประเทศมาเลเซีย และ Universitas Islam Riau ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมประชุมหารือความร่วมมือด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยระหว่างกัน  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ เชิญบุคลากรประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2561

December 6th, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคาร 5 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับบุคลากรที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และแนะนำบุคลากรใหม่ โดยมี ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี และผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีร่วมชี้แจง  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษาได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ EPUB 3 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

December 3rd, 2018 No Comments

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้ชื่อทีม “INVIS” ประกอบด้วย นายมะรอกิ มามะ นายนัสริน โซ๊ะสะอิ และนายอิมรอน สุหลง มี อ.แพรวศรี เดิมราช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th