YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from January 2019

นักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร์และหลักสูตรเกษตรศาสตร์คว้ารางวัลในการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาทางด้านเกษตรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

January 28th, 2019 No Comments

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 นักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร์และหลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษาทางด้านเกษตรใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัยยะลา คณะเกษตรศาสตร์ และวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และแผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้ โดยในภาคกลางวัน มีกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาจากตัวแทนทั้ง 4 หน่วยงานที่เข้าร่วม และมีการแข่งขันทักษะทางการเกษตรและการประมงรวม 13 ประเภท ได้แก่ การพูดในที่ชุมชน การจัดทำแผนธุรกิจ การตอบปัญหาทางการเกษตร การคิดค้นนวัตกรรมทางการเกษตร การเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ การอัดก้อนเชื้อเห็ด การจัดสวนถาด การจัดตู้ปลา การเก็บเชือกเข้าห่วง การตัดแต่งซากสัตว์ปีก การขยายพันธุ์พืช การเข้าด้ามจอบและเตรียมแปลงปลูก และการแข่งขันล้มโค ส่วนในภาคกลางคืน จะมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในวิถีทางวัฒนธรรมของกันและกัน และงานเลี้ยงเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษาแต่ละสถาบัน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาบุคลากร และองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่ชายแดนใต้ให้เกิดความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป สำรับผลการแข่งขัน นักศึกษาหลักสูตรสัตวศาสตร์และหลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สามารคว้ารางวัลได้ ดังนี้ […]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรม STA@YRU Mini Marathon 2019 (วิทย์ฯ มรย.มินิมาราธอน 2019)

January 27th, 2019 No Comments

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดกิจกรรม STA@YRU Mini Marathon 2019 (วิทย์ฯ มรย.มินิมาราธอน 2019) ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติกล่าวต้อนรับนักวิ่ง และได้รับเกียรติจากนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมปล่อยตัวนักวิ่งและให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก อาจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรม STA@YRU Mini Marathon 2019 (วิทย์ฯ มรย.มินิมาราธอน 2019) ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเอง สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจการค้าในจังหวัดยะลา รวมทั้งสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนระดมทุนช่วยเหลือนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร […]

Tags:  

ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ มอบเสื้องาน STA@YRU Mini Marathon 2019 (วิทย์ฯ มรย.มินิมาราธอน 2019) แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

January 24th, 2019 No Comments

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยและการเกษตร นำโดย ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี และผู้อำนวนการสำนักงานคณบดี มอบเสื้องาน STA@YRU Mini Marathon 2019 (วิทย์ฯ มรย.มินิมาราธอน 2019) แก่นายนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เพื่อร่วมเป็นเกียรติในงาน STA@YRU Mini Marathon 2019 (วิทย์ฯ มรย.มินิมาราธอน 2019) กิจกรรม STA@YRU Mini Marathon 2019 (วิทย์ฯ มรย.มินิมาราธอน 2019) กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562 โดยแบ่งออกเป็น 2 รายการ คือ รายการ Mini Marathon ระยะทาง 10.5 km. และรายการ FunRun ระยะทาง 4 km. […]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ มรย. ร่วมประชุมกับ วชช.ยะลา สร้างความร่วมมือด้านหลักสูตรสาขาเกษตร

January 24th, 2019 No Comments

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรเกษตรศาสตร์ ร่วมประชุมกับคณาจารย์วิทยาลัยชุมชนยะลา เพื่อสร้างความร่วมมือด้านหลักสูตรสาขาเกษตร ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม

January 23rd, 2019 No Comments

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม ณ บริเวณลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานพิธีเปิด มีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ อาจารย์ปิยะดา มณีนิล ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า ในปีนี้การจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม มีปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม โดยจัดเป็นมหกรรมลานวัฒนธรรม มีหลักสูตรร่วมกิจกรรมทั้งหมด 45 หลักสูตร และกิจกรรมจากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม การสาธิตอาหารและขนมพื้นบ้าน การประดิษฐ์ และนวัตกรรมอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร บนพื้นฐานของความหลากหลายในวิธีคิด วิถีชีวิต และปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความรัก ความหวงแหน สร้างความภาคภูมิใจ ในวัฒนธรรมท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคี อันจะนำมาซึ่งความสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

หลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ คณะวิทย์ฯ นำทีมจัดกิจกรรมแอโรบิคแดนซ์เพื่อสุขภาพ

January 23rd, 2019 No Comments

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 หลักสูตรวิทยาการธุรกิจสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นำทีมจัดกิจกรรมแอโรบิคแดนซ์เพื่อสุขภาพ รอบซักซ้อม ณ บริเวณลานหน้าอาคาร 5 โดยขอเชิญชวนสมาชิกคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ตั้งแต่วันจันทร์-พฤหัสบดี  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ มอบเสื้องาน STA@YRU Mini Marathon 2019 (วิทย์ฯ มรย.มินิมาราธอน 2019) แก่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา

January 21st, 2019 No Comments

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยและการเกษตร นำโดย ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดี และผู้อำนวนการสำนักงานคณบดี มอบเสื้องาน STA@YRU Mini Marathon 2019 (วิทย์ฯ มรย.มินิมาราธอน 2019) แก่นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา เพื่อร่วมเป็นเกียรติในงาน STA@YRU Mini Marathon 2019 (วิทย์ฯ มรย.มินิมาราธอน 2019) กิจกรรม STA@YRU Mini Marathon 2019 (วิทย์ฯ มรย.มินิมาราธอน 2019) กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562 โดยแบ่งออกเป็น 2 รายการ คือ รายการ Mini Marathon ระยะทาง 10.5 km. และรายการ FunRun […]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาครูต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง STEAM ศึกษา” รุ่นที่ 2

January 21st, 2019 No Comments

เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาครูต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง STEAM ศึกษา” รุ่นที่ 2 ภายใต้โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดด้วย STEAM ศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมไดอิชิหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด มีครูจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 30 คน เข้าร่วมการอบรม ดร.ปัทมา พิศภักดิ์ ในนามฝ่ายดำเนินงานการจัดอบรม กล่าวว่า ที่มาของการจัดการอบรมในวันนี้เนื่องจากว่าปัจจุบันระบบการจัดการศึกษาไทยในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่ครูผู้สอนจะต้องจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้มีความรู้ความสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนนั้น จึงเป็นบทบาทสำคัญยิ่งของครูผู้สอนที่จะถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการบูรณาทั้งด้านศาสตร์และศิลปอย่างสร้างสรรค์เต็มรูปแบบตามแนวทางของ STEAM ศึกษา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับดีและดีมาก โครงการสัมมนาทางวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 19

January 15th, 2019 No Comments

เมื่อวันที่ 8-10 มกราคม 2562 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ และหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการและแสวงหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยสามารถคว้าบรางวัลการนำเสนอวิจัยระดับดี จำนวน 2 รางวัล ดังนี้ – นางสาวนาตาซา อับดุลเลาะ และนางสาวนูรกัรตีนี สะบูดิง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายระดับดีมาก จากผลงานวิจัยเรื่อง “การประเมินค่ากัมมันตภาพรังสีธรรมชาติในตัวอย่างดินบริเวณตำบลลำใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา” โดยมี ดร.ปัทมา พิศภักดิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา – นางสาวนาซีเราะห์ แวดอเลาะ นางสาวรอฮานีย์ เปาะเยะ และนางสาวซูไวบะห์ กาเซ็ง นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ ได้รับรางวัลการนำเสนอวิจัยแบบโปสเตอร์ระดับดี จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโฟมยางดูดซับเสียงโดยใช้ซัลโฟนิลไฮดราไซด์” โดยมี ดร.ดาริกา จาเอาะ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาครูต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง STEAM ศึกษา”

January 14th, 2019 No Comments

เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาครูต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง STEAM ศึกษา” ภายใต้โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดด้วย STEAM ศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมไดอิชิหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิด มีครูจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 30 คน เข้าร่วมการอบรม ดร.ปัทมา พิศภักดิ์ ในนามฝ่ายดำเนินงานการจัดอบรม กล่าวว่า ที่มาของการจัดการอบรมในวันนี้เนื่องจากว่าปัจจุบันระบบการจัดการศึกษาไทยในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่ครูผู้สอนจะต้องจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้มีความรู้ความสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนนั้น จึงเป็นบทบาทสำคัญยิ่งของครูผู้สอนที่จะถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการบูรณาทั้งด้านศาสตร์และศิลปอย่างสร้างสรรค์เต็มรูปแบบตามแนวทางของ STEAM ศึกษา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th