YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 5

Entries from February 2019

บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติในตอนเช้า

February 28th, 2019 No Comments

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติในตอนเช้า ณ บริเวณหน้าเสาธง หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามนโยบายที่ให้ส่วนราชการและนักศึกษาในแต่ละคณะเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความสามัคคี สร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2562

February 25th, 2019 No Comments

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เชิญประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2561 โดยมี ผศ.ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดี เป็นประธาน โดยมีวาระนำเสนอรายงานการดำเนินงานตามพันธกิจคณะ แนวทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตร/การรับนักศึกษาใหม่ สรุปการยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรผลงานอาจารย์ การยกระดับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติภายใต้กิจกรรม Publication Clinic การดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และวาระนำเสนอเพื่อพิจารณาร่างหลักสูตรใหม่ ประกอบด้วย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟาร์มและธุรกิจสมัยใหม่ และหลักสูตรระยะสั้นการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMA) ระหว่างโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

February 22nd, 2019 No Comments

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMA) ระหว่างโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ดร.เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา กับ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ผู้รับมอบอำนาจ บันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา มีความร่วมมือกันทางวิชาการในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิชาการแก่นักเรียนและครูของโครงการ SMA เช่น สนับสนุนวิทยากรสำหรับการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และสนับสนุนวิทยากรพร้อมทั้งสถานที่ในการเรียนรู้การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมด้านการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนให้มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักเรียนและครูของโรงเรียน SMA กับคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในด้านทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การวิจัยอย่างง่าย การวิจัยเพื่อสร้างอาชีพ การศึกษาดูงาน และการเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมที่คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรจัดขึ้น พร้อมร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยในโรงเรียนและการดำเนินกิจกรรมด้านอื่นๆ ตามที่สองฝ่ายเห็นสมควรและวิทยาศาสตร์อวกาศ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ ร่วมรับการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

February 20th, 2019 No Comments

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณาจารย์และบุคลากร ร่วมรับการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วัน เดชพิชัย ประธานกรรมการติดตามฯ ศาสตราจารย์อำนวย ยัสโยธา รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล อารีย์กุล รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ธรรมสัจการ รองศาสตราจารย์ อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ อติศัพท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร ดำรงรักษ์ นายสุชาติ อนันตะ นายอับดุลเลาะ […]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนตามแนวทางSTEAM ศึกษา ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

February 18th, 2019 No Comments

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมกานเฉ่า อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้สอนตามแนวทางSTEAM ศึกษา ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัดด้วย STEAM ศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวน 100 คน เข้าร่วมอบรม อาจารย์ ดร.ปัทมา พิศภักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบันระบบการจัดการศึกษาไทยในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่ครูผู้สอนจะต้องจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติให้มีความรู้ความสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนนั้นจึงเป็นบทบาทสำคัญยิ่งของครูผู้สอนที่จะถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการบูรณาการทั้งด้านศาสตร์และศิลป์อย่างสร้างสรรค์เต็มรูปแบบตามแนวทางของ STEAM ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตรเล็งเห็นความสำคัญจึงจัดการอบรมดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาครูต้นแบบในการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง STEAM ศึกษา อีกทั้งเพื่อเพิ่มลำดับขีดความสามารถของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEAM ศึกษา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมหารือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ วชช.นราธิวาส

February 15th, 2019 No Comments

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดี หัวหน้างาน และประธานหลักสูตรชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการธุรกิจสุขภาพ ร่วมประชุมหารือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

คณะวิทย์ฯ ประชุมหารือพัฒนาการเรียนการสอนกับโรงเรียนพัฒนาวิทยา

February 13th, 2019 No Comments

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ศึกษา ร่วมประชุมกับผู้บริหารและคณาจารย์จากโรงเรียนพัฒนาวิทยา เพื่อร่วมหารือในการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

นักศึกษาคณะวิทย์ฯ เดินทางไปศึกษา ณ Yogyakarta State University และ University of Malang ประเทศอินโดนีเซีย 1 ภาคการศึกษา

February 8th, 2019 No Comments

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นักศึกษาหลักสูตรฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 10 คน เดินทางไปศึกษา ณ Yogyakarta State University และ University of Malang ประเทศอินโดนีเซีย ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ Yogyakarta State University และ University of Malang โดยนักศึกษาจะเรียนแบบ transfer credit จำนวน 1 ภาคการศึกษา มีอาจารย์โรสลีนา อนันตนุกูลวงศ์ ดร.ปาวีณา ดุลยเสรี และอาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว ร่วมเดินทางไปส่งนักศึกษา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  

ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ พบปะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Yogyakarta State University อินโดนีเซีย

February 2nd, 2019 No Comments

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วย รองคณบดี และคณาจารย์หลักสูตรชีววิทยา ร่วมต้อนรับและพบปะนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาด้านการเรียนการสอนระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ Yogyakarta State University ประเทศอินโดนีเซีย ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 โดยนักศึกษาจาก Yogyakarta State University Indonesia จะเรียนแบบ transfer credit ในหลักสูตรชีววิทยา ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 1 ภาคการศึกษา  [ดูภาพทั้งหมด]

Tags:  


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th