YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

นายธีระพงศ์ น้อยเสงี่ยม นักศึกษาปริญญาโท เข้าปรึกษา รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น หารือการเก็บข้อมูลแบบ EDFR ในการทำงานวิจัย

December 9th, 2014 by หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา

นายธีระพงศ์ น้อยเสงี่ยม นักศึกษาปริญญาโท เข้าปรึกษา รศ.ดร.วิชิต เรืองแป้น หารือการเก็บข้อมูลแบบ EDFR ในการทำงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการสุขภาวะบุคลากร องค์กรบริหารส่วนจังหวัดยะลาในอนาคต” เพื่อทำการเก็บข้อมูลในรอบที่ 1

trerapong

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th