YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดงานแฟชั่นโชว์จากวัสดุเหลือใช้

February 23rd, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง

12

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานแฟชั่นโชว์จากวัสดุเหลือใช้ (Envi – YRU Recycled Fashion Show 2017) โดยมีคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

การจัดงานแฟชั่นโชว์จากวัสดุเหลือใช้ (Envi – YRU Recycled Fashion show 2017) ในครั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันปริมาณขยะที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเกิดจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่ ไม่มีการคัดแยกขยะ การจัดเก็บขยะไม่มีประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากจำนวนขยะมีมากเกินไปและนับวันการกำจัดขยะให้หมดทำได้ยากยิ่งขึ้น ถึงแม้ว่าขยะบางส่วนจะสามารถนำกลับมาใช้งานหรือ Recycle ได้ แต่นักศึกษาส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ทักษะ และจิตสำนึกร่วมกันในการคัดแยกขยะ ทำให้ปัญหาเกี่ยวกับขยะไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยกิจกรรมดังกล่าว อยู่ภายใต้โครงการธนาคารขยะเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสิ่งแวดล้อม และให้เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และบริหารจัดการขยะในสถาบันอย่างครบวงจร เพื่อรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึก เห็นคุณค่าของการใช้ประโยชน์จากขยะ การคัดแยกขยะ การสร้างรายได้จากขยะ โดยธนาคารขยะจะเป็นสถานที่ดำเนินการซื้อขายขยะจากสมาชิกในสถาบันโดยนักศึกษา เพื่อลดปริมาณขยะที่ไม่สามารถใช้ได้ให้เหลือน้อยที่สุด รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะให้แก่สถาบันขยายสู่สังคมภายนอกต่อไป ซึ่งโครงการธนาคารขยะดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยได้ดำเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลา 6 เดือน และจะดำเนินการต่อเนื่องไปตลอดเพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งทางด้านสิ่งแวดล้อม และจะก่อตั้งธนาคารขยะอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตต่อไป เพื่อเป็นจุดเด่นของสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังนำเอาสิ่งของเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น และนำมาประยุกต์ร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ของผู้ที่สนใจในการทำสิ่งประดิษฐ์ เช่น ชุดที่ประดิษฐ์จากของเหลือใช้ รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงจุดเด่นของสาขาในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงกิจกรรมการประกวดแฟชั่นโชว์จากวัสดุเหลือใช้ ชมวีดีทัศน์กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และการแสดงชุดรวมพลัง มรย. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th