YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรใหม่

February 27th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง

IMG_7842

เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นำทีมผู้บริหารคณะเดินทางไปศึกษาดูงานการเตรียมการด้านครุภัณฑ์ การบริหารจัดการหลักสูตรใหม่ โดยเฉพาะหลักสูตรด้านสุขภาพและผู้สูงอายุ เช่น การดูแลผู้สูงอายุ สุขภาพและความงาม และนวัตกรรมอาหารฮาลาล เป็นต้น โดยพบปะผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และชมสถานฝึกปฏิบัติในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์จังหวัดสมุทรสงคราม และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th