YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

คณะวิทย์ฯ ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เอกลักษณ์คณะ

March 3rd, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง

IMG_1590

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 อาจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร พร้อมด้วยอาจารย์โรสลีนา จาราแว หัวหน้างานจัดการศึกษา เชิญตัวแทนอาจารย์แต่ละศาสตร์ร่วมปรึกษาหารือการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เอกลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ณ ห้องประชุม 05-108 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เพื่อจัดทำรายวิชาใหม่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาเอกลักษณ์คณะ จำนวน 2 รายวิชา ที่เป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ของแต่ละคณะ และเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่นักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th