YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

ผู้บริหารคณะวิทย์ฯ ศึกษาดูงาน ณ UMK ประเทศมาเลเซีย

March 16th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง

1489650646887

เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2560 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และประธานหลักสูตรในกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้แก่ หลักสูตรเกษตรศาสตร์และหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เดินทางไปศึกษาดูงานการจัดการศึกษา การบริหารหลักสูตร ตลอดจนประชุมพิจารณาจัดกิจกรรมร่วมกันตามกรอบ MoU ที่ร่วมกันลงนาม ณ Universiti Malaysia Kelantan (UMK) วิทยาเขต Jeli รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยร่วมกันหารือถึงการพัฒนานักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์และนักศึกษา และการจัดประชุมวิชาการร่วมกัน ณ UMK ในเดือนสิงหาคม 2560  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th