YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

การประกวดขับร้องเพลงอนาซีดบทเพลงแห่งความสันติ Saura Emas 2017

March 21st, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง

118

เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงอนาซีดบทเพลงแห่งความสันติ Saura Emas 2017 ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของภาษาผ่านการขับร้องอนาซีดให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นเวทีให้เยาวชนและประชาชนแสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพในการขับร้องอนาซีด ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมแข่งขันแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษาจำนวน 20 ทีม แบ่งเป็นชาย 10 ทีม และหญิง 10 ทีม ระดับมัธยมศึกษาจำนวน 18 ทีม แบ่งเป็นชาย 11 ทีม และหญิง 7 ทีม และระดับอุดมศึกษาจำนวน 9 ทีม แบ่งเป็นชาย 5 ทีม และหญิง 4 ทีม รวมทั้งสิ้น 47 ทีม โดยมีผลการประกวด ดังนี้

ระดับประถมศึกษาชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Rohmat รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Cahaya Muhamadi รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมอลิฟทีม รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีมกียามุดดีน และทีม Seri Aman
ระดับประถมศึกษาหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Nursyahadah รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมอัลมุตมาอินนะห์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Tuyurul Jannah รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Al-muslimah และทีมตักวา
ระดับมัธยมศึกษาชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Mumtaz รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Sofwan รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Firhan รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Jernih และทีม Im-pian
ระดับมัธยมศึกษาหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Nur-firzan รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Balqis รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Al-wathoni รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Fitriya และทีมนุรอิคลาส
ระดับอุดมศึกษาชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม The four A รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Al-faton รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Ah madiah nasyia fatoni
ระดับอุดมศึกษาหญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Hormony รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Samudra รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Jannatul firdaus

[ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th