YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

กิจกรรมเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ร่วมใจอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน

March 22nd, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง

06

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมพลังเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและลดภาวะโลกร้อน โดยร่วมกันปลูกป่าชายเลนในกิจกรรม “เยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ร่วมใจอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน” ณ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th