YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

งานเกษตรปลายด้ามขวาน ครั้งที่ 4 “เกษตรสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา”

April 22nd, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์แม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรปลายด้ามขวาน ครั้งที่ 4 “เกษตรสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22–23 เมษายน 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดงานเกษตรปลายด้ามขวาน ครั้งที่ 4 “เกษตรสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา” จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่ทรงทุ่มเทเพื่องานด้านการเกษตร มีพระราชดำริและโครงการแก้ปัญหาและพัฒนาด้านการเกษตรมาตลอดรัชกาล เห็นผลเป็นที่ประจักษ์ต่อพสกนิกรชาวไทยและทั่วโลก นอกจากนั้นการจัดงานครั้งนี้ได้ส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและทักษะปฏิบัติด้านการเกษตรของนักศึกษาในสถาบันการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสร้างเครือข่ายของนักศึกษาและอาจารย์ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา คือ ผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม ตลอดจนสร้างความรักความสามัคคีของนักศึกษาและอาจารย์ระหว่างสถาบัน และขยายผลสู่วงกว้างนำมาซึ่งความสันติสุขในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม และในปีนี้ยังมีนักศึกษาและอาจารย์จากวิทยาลัยเกษตรกรรมนราธิวาส และ University of  Kalantan Malaysia (UMK) จากประเทศมาเลเซีย มาร่วมสังเกตการณ์ด้วย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแข่งขันทักษะการเกษตรและที่เกี่ยวข้อง 11 ทักษะ คือ ทักษะการพูดเกี่ยวกับการเกษตรในที่ชุมชน ทักษะการเขียนและเสนอแผนธุรกิจเกษตร การตอบปัญหาด้านการเกษตร การเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ด้านการเกษตร ทักษะการเข้าด้ามจอบและการทำแปลง ทักษะการขยายพันธุ์พืช ทักษะการอัดก้อนเชื้อเห็ด ทักษะการจัดสวนหย่อม ทักษะการจัดตู้ปลา ทักษะการผ่าและตกแต่งซากสัตว์ปีก และทักษะการล้มโค รวมถึงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสร้างความรักความสามัคคี การนำเพื่อนชมฐานเรียนรู้ด้านการเกษตรในศูนย์แม่ลาน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และการสังสรรค์การถ่ายทอดศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เน้นเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณด้านการเกษตรตลอดรัชกาล  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th