YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมปรึกษาหารือเพื่อร่วมบริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุ

May 9th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ตัวแทนจากเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อรับการบริการวิชาการด้านการบริบาลผู้สูงอายุในตำบลยุโปร่วมกับหลักสูตรธุรกิจสุขภาพ ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่รับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2560

ที่ประชุมตกลงที่จะร่วมบริการวิชาการให้ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลยุโปรุ่นแรกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 2-3 ชั่วโมง โดยคณาจารย์ในหลักสูตรธุรกิจสุขภาพจะหมุนเวียนกันไปให้บริการวิชาการ  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th