YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

June 29th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมซาลัค ชั้น 3 อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้โอวาทแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 60 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จาก 9 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, จุลชีววิทยา, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, เกษตรศาสตร์, สัตวศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (โครงการความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์) จาก 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป, คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ศึกษา มีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 452 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มเติมความรู้พื้นฐานในรายวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษามีความพร้อมก่อนที่จะเข้าเรียนเนื้อหาตามศาสตร์ ซึ่งก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนของนักศึกษา ซึ่งฝ่ายวิชาการได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่เปี่ยมด้วยคุณวุฒิในศาสตร์ต่าง ๆ ได้แก่ ดร.อุสมาน สารี สอนรายวิชาเคมี อาจารย์มูฮำมัดบาคอรี ยูโซ๊ะ สอนรายวิชาชีววิทยา ดร.อารีนา ฮะซานี สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์สิรินาถ ชูประจง สอนรายวิชาฟิสิกส์ อาจารย์ซูไรดา เจะนิ สอนรายวิชาภาษาไทย และอาจารย์นิปัทมา การะมีแน สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีคณาจารย์ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th