YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

คณะวิทย์ฯ จัดประชุมพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระบบ TCAS การสรรหานักศึกษา ปีการศึกษา 2561

July 25th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชิญประชุมประธานหลักสูตรสายวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการธุรกิจสุขภาพ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เพื่อร่วมพิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระบบ TCAS (Thai university Central Admission System) การสรรหานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ ดร. ลิลลา อดุลยศาสน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงข้อมูลเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระบบ TCAS (Thai university Central Admission System) การสรรหานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตามที่ได้รับเอกสารที่กำหนดโดยสำนักงานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สำนักงาน ทปอ.) มีระบบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันในระบบกลางแทนแอดมิชชั่น เพื่อลดปัญหาการเหลื่อมล้ำ ตัดปัญหาการจองที่เรียน และต้องการให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในชั้นเรียนจนจบปีการศึกษา นักเรียน 1 คน ต่อ 1 สิทธิ์ สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ.ทุกแห่งจะต้องเข้าระบบรับตรงกลางร่วมกัน เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของนักเรียน จึงทำให้ต้องมีการปรับกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นสถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย เปิดรับสมัครเพียง 4 รอบ คือ รอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2 โควต้า รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน และรอบที่ 5 รับตรงอิสระ  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th