YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

อบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

July 31st, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง

อาจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ผู้ประสานงานลูกข่ายภาคใต้ ให้การต้อนรับวิทยากรและทีมงานจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ด่านเดชา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีนโยบายในการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยได้ดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศ เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยเกิดความตระหนักเรื่องความปลอดภัย การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงได้ขยายการดำเนินงานโดยมอบให้มหาวิทยาลัยที่เคยเข้าร่วมโครงการทำหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่ข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของมหาวิทยาลัยลูกข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี และมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และในพิธีปิดการอบรมได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร ตัวแทนแม่ข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวรัตน์ จันทะโร ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และอาจารย์สุทธิสา ยาอีด ตัวแทนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยมีคณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมฟัง  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th