YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

October 14th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา หัวข้อ “ISO อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลัก 5 ส” ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ และเกษตรศาสตร์ จำนวน 242 คน เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติจากอาจารย์จุฑามาศ แก้วมณี ดร.ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์ และอาจารย์นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ เป็นวิทยากร  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th