YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

คณาจารย์คณะวิทย์ฯ นำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ของเครือข่าย 3 มหาวิทยาลัย มฟน. มรย. และ มนร.

October 25th, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้นำผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ซึ่งจัดขึ้นโดยเครือข่าย 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยในครั้งนี้มหาวิทยาลัยฟาฏอนีเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ณ อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้นำผลงานวิจัยนำเสนอจำนวน 22 เรื่อง ได้แก่ ผลงานวิจัยของ ดร.อรวรรณ ทิพย์มณี ดร.วารุณี หะยีมะสาและ อาจารย์อุบล ตันสม นางสาวสุนีย์ แวมะ ดร.นิสาพร มูหะมัด อาจารย์อาอีเซาะส์ เบ็ญหาวัน อาจารย์อัชมาน อาแด อาจารย์พูรกอนนี สาและ อาจารย์โรสลีนา จาราแว ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ อาจารย์อดุลย์สมาน สุขแก้ว ดร.วรรณกัษมา ฮารน ดร.ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์ อาจารย์สมกรณ์ ชัยวรากรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต เรืองแป้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาดา มุนินทร์นพมาศ และดร.ฮาซัน ดอปอ โดยผลงานวิจัยของ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านการศึกษา (นำเสนอแบบโปสเตอร์) ในการประชุมวิชาการครั้งนี้  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th