YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย.

แหล่งรวบรวม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข่าว กิจกรรมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาสู่ชุมชน

YRU News : ศูนย์ข่าวออนไลน์ มรย. บรรยากาศมหาวิทยาลัย 2

คณะวิทย์ฯ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

December 2nd, 2017 by นายฟากูรอซี สุหลง

ฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 57 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตจาก 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีสารสนเทศ เกษตรศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ช่วงการดำเนินกิจกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อีลีหย๊ะ สนิโซ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้แนะนำแนวการปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและออกฝึกสหกิจศึกษา และช่วงการแนะนำข้อมูลการจัดทำรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา โดยอาจารย์จุฑามาศ แก้วมณี หัวหน้างานจัดการศึกษา มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 204 คน เป็นนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพจำนวน 179 คน และออกฝึกสหกิจศึกษาจำนวน 25 คน การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการและตระหนักถึงความสำคัญของการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและออกฝึกสหกิจศึกษา พร้อมชี้แจงให้นักศึกษามีจิตสำนึกในฐานะเป็นตัวแทนของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีคณาจารย์ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว  [ดูภาพทั้งหมด]

Comments

comments

Tags:   No Comments


สงวนลิขสิทธิ์ © โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา - มรย. (Yala Rajabhat University - YRU)
สถานที่ตั้ง: 133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000
โทรศัพท์: 0-7329-9679 ต่อ 22200
พัฒนาและปรับปรุงโดย หน่วยพัฒนาและบริการข้อมูลพื้นฐาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การเสนอข้อแนะนำและการติดต่อผู้ดูแลระบบ : ropiming.m@yru.ac.th